Tillsyn av hot och våld

Under 2018-2021 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där hot och våld samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.
Bild på ett krossat fönster.

För ett hållbart arbetsliv

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 2018-2021. Projektet ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hot och våld samt de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.

Förebygga ohälsa och olycksfall

Syftet med inspektionerna är att förebygga ohälsa och olycksfall, där hot och våld, arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, starkt psykiskt påfrestande arbete eller kränkande särbehandling kan vara orsaker till att medarbetare drabbas. Även andra arbetsmiljöfrågor ska kunna hanteras vid inspektionen vid behov.

Olika branscher inspekteras

Under 2018 kommer vi att inspektera HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Urvalet baseras på att anmälningsfrekvensen för arbetsskador och arbetssjukdomar relaterade till hot och våld samt organisatoriska och sociala orsaker är mycket hög i dessa branscher. Tips har också kommit in till Arbetsmiljöverket som vittnar om arbetsmiljöproblem i dessa branscher.

Anmälda arbetsskador och arbetssjukdomar
HVB-hem och LSS-boende

Andelen anmälda arbetsskador och arbetssjukdomar inom HVB-hem och LSS-boenden som orsakats av hot och våld samt organisatoriska och sociala orsaker är markant högre jämfört med andra branscher. Den procentuella andelen anmälningar inom dessa områden är 36 % högre än i andra branscher år 2017 och jämförbar över tid.

Risken för att många inom dessa branscher accepterar och normaliserar hot och våld på jobbet bedöms som hög. Det finns också hög risk för arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling påverkar hur man arbetar med säkerhetsaspekter i arbetsmiljön.

Stor skillnad i jämförelse mot andra branscher

Bild på statistik som visar skillnaden mellan HVB/LSS och andra branscher.Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld samt anmälda arbetssjukdomar orsakat av organisatoriska och sociala orsaker inom HVB/LSS-branscher 2012-2017 jämfört med samtliga branscher. Utveckling i procent

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-08