E-handelns hantering av paket

Arbetsmiljöverket vill med inspektionerna förbättra arbetsmiljöförhållanden för arbetstagare som arbetar med hantering av paket inom e-handeln.

Under våra inspektioner under 2019 inspekterade vi terminaler och utlämningsställen i hela landet som hanterar paket. Under 2020 påbörjades inspektioner dels hos e-handlare, främst med varuplock och lager, dels hos arbetsgivare som anställer förare för paketdistribution. På grund av pandemin har tillsynen delvis gjorts på distans och delvis varit pausad. Från juni 2021 återupptar vi inspektionerna och fortsätter året ut.

Arbetsmiljöverket genomför för tillfället inte inspektioner på plats hos företag och organisationer. I och med spridningen av covid-19 i samhället har vi justerat våra inspektionsmetoder, som bland annat inkluderar telefonintervjuer. I denna inspektionsinsats granskar vi det systematiska arbetsmiljöarbetet på distans. Senare under året blir det en fysisk inspektion på arbetsplatsen.

Syftet med inspektionerna är att bidra till att förverkliga regeringens arbetsmiljöstrategi. I den framgår det att det behövs insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut. Det långsiktiga målet är att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Inspektionerna riktar sig mot risker inom följande arbetsmiljöområden

 • Belastningsergonomi
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Användning av truckar och annan arbetsutrustning
 • Våld och hot i arbetsmiljön
 • Trafiksäkerhet

Arbetsgivare ska förebygga risker

Vid inspektionerna kontrollerar vi att arbetsgivarna bedriver sin verksamhet på ett säkert sätt, genom att systematiskt jobba med arbetsmiljön och förebygga risker som kan leda till arbetssjukdomar eller arbetsolyckor.

Ökad e-handel

E-handeln utvecklas starkt. En genomsnittlig månad under 2019 e-handlade 70 procent av befolkningen i åldrarna 18-79 år. Inga signaler pekar på att e-handeln på sikt kommer att minska, tvärtom. I och med spridningen av covid-19 har e-handeln tagit ytterligare fart.

En ökad e-handel kan medföra risker i arbetsmiljön för arbetstagare som hanterar paket i e-handelskedjan. Det omfattar pakethantering

 • hos e-handlare
 • på distributionscentraler och terminaler
 • vid transporter
 • på utlämningsställen.

I e-handelskedjan är det vanligt att det saknas arbetsutrustning som underlättar pakethantering, till exempel hjälpmedel för lyft.

Största riskerna är tunga lyft och påfrestande arbetsställningar

De största riskerna för ohälsa finns inom arbetsmiljöområdet ergonomi i form av tunga lyft, skadliga arbetsställningar och repetitivt arbete. Det finns även risker för våld- och hotsituationer, samt för ohälsa inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Till exempel utgör höga krav på att hålla leveranstider en risk för ohälsosam arbetsbelastning. Inom transportområdet utgör trafiksäkerheten en stor risk. Truckanvändning ligger bakom många olycksfall i Sverige varje år, så även inom e-handelskedjan.

Arbetstagare hyrs in under arbetstoppar

E-handeln ökar över året vid jul, kursstart och perioder då handeln har kampanjer, till exempel under Black Week och inför sommarsäsongen. Med covid-19-spridningen syns ett ökat behov av sjukvikarier och förstärkning på grund av ökad efterfrågan. Vi vet genom vår tidigare tillsyn av bemanningsbranschen att arbetsgivare inte alltid känner till sitt arbetsmiljöansvar för den inhyrda personalen som de kan ha i sin verksamhet. En hög andel av de bemanningsanställda är unga arbetstagare, och även e-handeln har många unga arbetstagare.

Inspektioner över hela landet

Inspektioner görs i alla Arbetsmiljöverkets regioner. Under 2019-2021 är målet att genomföra cirka 1 500 besök över hela landet. Inför inspektionen får arbetsgivaren en föranmälan via brev eller mejl med mer information om inspektionens genomförande och kontaktuppgifter om det skulle uppstå frågor. Nedan finns länkar till aktuella broschyrer och föreskrifter.

Resultat av inspektioner på utlämningsställen och paketterminaler under 2019

Under våra inspektioner riktade mot pakethantering inom e-handelskedjan 2019 genomförde Arbetsmiljöverket 560 besök på utlämningsställen och 121 besök på paketterminaler. 8 av 10 av de besökta arbetsgivarna har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

 • Den vanligaste bristen, 39 procent, handlade om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där dominerar brister kring undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön. Andra vanliga brister handlar om kunskaper om risker och arbetsmiljöarbete och vem som ska utföra arbetsmiljöarbetet.
 • 29 procent av bristerna handlade om belastningsergonomi. Även här är det undersöknings- och riskbedömningsbrister som dominerar, men också arbetstagarnas kunskaper om risker och arbetsteknik. Resultatet antyder att många arbetsgivare inte undersökt belastningsergonomin på ett korrekt sätt och inte tagit hänsyn till hur länge, hur ofta och hur tungt man belastar. Inom pakethanteringen förekommer mycket manuell hantering och tillgången till tekniska hjälpmedel varierar.
 • 8 procent av bristerna handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Undersöknings- och riskbedömningsbrister dominerar. Även agerande kring kränkande särbehandling är vanligt.
 • 5,5 procent av bristerna handlar om våld och hot i arbetsmiljön och rör nästan uteslutande utlämningsställen och bristande arbete med säkerhetsrutiner.
 • 3,8 procent berör användning av truckar där brister kring rutiner i utbildning, användning och underhåll av truckar och batterier förekommer. Bristerna gäller nästan uteslutande paketterminaler.

Ett återkommande mönster är att vi har ställt krav på undersökning och riskbedömning utifrån olika föreskrifter som belastningsergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö, truckanvändning och våld och hot. Bristande kunskaper återkommer också.

Broschyrer

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr

Belasta rätt – så undviker du skador (ADI 447), broschyr

Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), broschyr

Arbete med truck (ADI 620), broschyr

Varumottag, lager och distribution (ADI 514), broschyr

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Podcast - Hallå Arbetsmiljö!

Avsnitt 9: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bild på inspektör Leif Södeqvist framför micken. Hallå arbetsmiljö! Avsnitt 9, SAM

Fredrik och Carro får distansbesök av inspektör Leif som till vardags är verksam i Sundsvall. Leif har bakgrund som lärare inom fordonsteknik och brinner för systematiskt arbetsmiljöarbete, som ofta förkortas SAM.

Avsnittet som text

Avsnitt 8: Belastningsergonomi

Bild på ergonom Kersti Lorén i poddstudion.

Kersti Lorén är sakkunnig ergonom på Arbetsmiljöverket och har tidigare jobbat som arbetsmiljöinspektör. I det här avsnittet gästar hon studion för att prata om belastningsergonomi och trycker på vikten av att variera sin arbetsställning. Programledare är i vanlig ordning Fredrik Berling och Carro Kostet.

Avsnittet som text

Hallå arbetsmiljö! Stress

Bild: Hallå arbetsmiljö! Programledare Fredrik och OSA-experten Ulrich språkas i en soffa.

Programledare Fredrik och Carro benar tillsammans med Ulrich Stoetzer ut begrepp och frågor som i folkmun benämns stress. Ulrich är till vardags en av Arbetsmiljöverkets experter på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-05-27