Första linjens chefer

Inspektion av första linjens chefer inom vård och omsorg

Syftet är bättre organisatoriska arbetsmiljöförhållanden

 • Målet är att det ska finnas rutiner för att följa upp hög arbetsbelastning för första linjens chefer inom vård och omsorg.
 • Arbetsbelastningen ska vara hälsosam, krav och resurser i balans.
 • Första linjens chefer ska få stöd i sitt ledarskap av arbetsgivaren.
 • Under de kommande tre åren ska arbetsbelastningen i Sverige inspekteras.

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera första linjens chefer inom vård och omsorg. Avsikten är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden.

Fokus för inspektionen är chefernas arbetsmiljöförhållanden, arbetsbelastning och tillgång till stödfunktioner i organisationen.

Arbetsmiljöverket ser fortsatt stora problem med vårdplatssituationen inom sjukvården, vilket medför hög arbetsbelastning med frustration och försämrade arbetsutrymmen.

Risker av många olika slag för första linjens chefer

De signaler vi får till oss från både skyddsombud och arbetsgivar-representanter är att arbetsbelastningen är hög och att det ofta är otydligt vem som har mandat att fatta beslut om åtgärder som påverkar arbetsmiljön.

– Vi vet att arbetsmiljöriskerna är av många olika slag, säger Lise-Lotte Hamfelt, som är projektledare.

– Det kan t ex röra sig om hög arbetsbelastning, bemanningen, krångliga och svårhanterade IT-system, hot och våld, kränkningar, bristande stödfunktioner, belastningsergonomi och smittorisker.

Hög arbetsbelastning, för stora ansvarsområden för första linjens chefer

Från både hälso- och sjukvård samt omsorg kommer indikationer på att första linjens chefer har en hög arbetsbelastning med ansvar för många medarbetare samt stora ansvarsområden med utökade arbetsuppgifter.

Cheferna uppger ofta att de får lösa arbetsmiljöproblem inom budgetramen och att de många gånger saknar administrativa stödfunktioner i sitt arbete. Saknas skyddsombud i verksamheterna har cheferna inte heller någon att samverka arbetsmiljöfrågorna med på arbetsställena.

Så här kan en inspektion för första linjens chefer gå till

Först sker ett möte med arbetsgivar-representanter, förvaltningschefer, divisionschefer, klinikchefer, områdeschefer och huvudskyddsombud, där Arbetsmiljöverket informerar om tillsynens syfte och upplägg.

Därefter vill vi att arbetsgivaren redovisar sin organisationsstruktur med stöd av de frågor som finns i föranmälan om inspektion.

Vi vill också veta vilka chefer vi ska träffa för gruppsamtalen. Skyddsombuden bör delta i urvalet till grupperna. Vid inspektionerna deltar två inspektörer från Arbetsmiljöverket.

Inspektionsmeddelande efter inspektion av första linjens chefer

Efter inspektionerna sker en återkoppling från Arbetsmiljöverket till arbetsgivaren och huvudskyddsombuden. Därefter kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav till arbetsgivaren i ett inspektionsmeddelande.

Exempel på frågor vid inspektionen

 • Hur många chefsnivåer finns i er organisation? Omsättningen av era första linjens chefer?
 • Finns skriftlig uppgiftsfördelning för första linjens chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet som beskriver uppdraget och resurser, befogenheter, kunskaper och tid?
 • Hur följer ni upp om resurserna i verksamheten motsvarar uppdraget?
 • Vad gör ni om resurserna inte motsvarar uppdraget?

Exempel på krav Arbetsmiljöverket kan komma att ställa

 • Ni ska undersöka och bedöma vilka förhållanden i arbetet som orsakar att det förekommer risker för chefer att drabbas av stressrelaterad ohälsa eller olycksfall i arbetet.
 • Ni ska ge era chefer skriftliga instruktioner som anger i vilken ordning arbetsuppgifter kan prioriteras respektive väljas bort vid arbetsanhopning.
 • Ni ska se till att det finns tidsmässigt utrymme för cheferna inom verksamheten att de regelbundet kan utföra sina tilldelade uppgifter att ge stöd och handledning åt underställd medarbetare i det dagliga arbetet.
 • Ni ska se till att det finns en skriftlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer eller andra arbetsledare i er verksamhet, som klart anger vem eller vilka det åligger att förebygga och åtgärda risker för ohälsa och olycksfall i arbetet.

Kontakter

Lotta Hamfelt, projektledare (IRS), Åsa Sjöström Ross, sakkunnig inspektör (IRN),

Mer information om första linjens chefer och inspektion

Föranmälan - möte om arbetsmiljön för första linjens chefer, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsorsakade besvär 2014, presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg (ADI 692), broschyr

Broschyromslag - Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg
I den här broschyren kan du läsa om Arbetsmiljöverkets kommande inspektion av första linjens chefer inom vård och omsorg. Avsikten är med inspektionen är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Du kan läsa om vilka frågor som vi kan ställa under inspektionen och krav vi kan ställa.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-06-29