Tillbaka till aktuella inspektioner

Arbetsmiljöverket inspekterar det systematiska arbetsmiljöarbetet i politikerstyrda organisationer

Vart fjärde år väljer svenska folket förtroendevalda i kommuner och regioner till olika politiska uppdrag. En viktig del av detta uppdrag är att vara arbetsgivare och ett av de mest centrala ansvarsområdena, är att se till att kommuner och regioner har en god arbetsmiljö.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till tjänstemän

I praktiken sköter tjänstemän merparten av arbetsmiljöarbetet. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter delegation. Det är politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd som är den yttersta arbetsgivarrepresentanten för kommuner och regioner. De ska förvissa sig om att arbetstagare och elever inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbete och skola.

Analysera risker vid förändringar

Vid förändringar ska man alltid genomföra en analys av riskerna för arbetsmiljön. Om det framkommer att hälsoriskerna ökar ska man åtgärda dessa. De som har till uppgift att sköta arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet, till exempel chefen för en avdelning, skola eller omsorgen behöver ha resurser och befogenheter att förebygga eventuella risker.

Politiker har som arbetsgivare ansvar för en bra arbetsmiljö

Under 2019 träffade Arbetsmiljöverket politiker i kommuner och regioner och informerade om ansvaret politiker har som arbetsgivare. Syftet med politikerinformationen var att beskriva hur politiker kan hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar. Totalt fick 20 regioner och 290 kommuner besök.

Vi har inspekterat kommuner och regioner

Arbetsmiljöverket inspekterar kontinuerligt kommuner och regioner. Det blir ofta förbättringar när vi inspekterar olika delar av verksamheten inom kommuner och regioner, men efter en tid tenderar arbetsmiljöarbetet att stanna upp. Tillsynen får inte bestående effekter. Kommuner och regioner gör det Arbetsmiljöverket kräver för stunden. Det finns även exempel där det inte sker någon förändring alls, som till exempel vid överbeläggningar inom sjukvården. Arbetsmiljöverket beslutar om förelägganden med viten som regionerna betalar, istället för att genomföra de åtgärder som Arbetsmiljöverket kräver.

Förändrat sätt att inspektera kommuner och regioner

För att få till en långsiktig förändring så genomför Arbetsmiljöverket nu ett förändrat sätt att inspektera dessa typer av organisationer. En kortfattad beskrivning av metoden är att vi först träffar politiker och tjänstemän på högsta politiska nivån. Därefter inspekterar vi arbetsställen inom kommuner och regioner, för att kontrollera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet och årliga uppföljningen av den fungerar i praktiken. Sedan träffar vi återigen politikerna och tjänstemännen för att återkoppla resultatet av inspektionerna.

Politiker har ansvar för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, som till exempel undersökningar, riskbedömningar och skyddsronder.

Arbetsmiljöverket fortsätter naturligtvis att inspektera ärenden inom obligatorisk tillsyn som begäran från skyddsombud, skyddsombudsstopp och utreda allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud. Vi kommer även att följa upp de prioriterade tips som kommer in till myndigheten.

Projektrapport – Ett hälsosamt arbetsliv 2019–2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Läs mer om politikers arbetsmiljöansvar här:

Politikers arbetsmiljöansvar

Senast uppdaterad 2023-06-07