EU-kampanj 2018-2019 med fokus på kemiska risker

Temat för kampanjen är kemiska risker. I Sverige arbetar vi med budskapet ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”

Användningen av kemikalier ökar i samhället och farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer på nästan alla arbetsplatser. Det kan röra sig om inköpta kemiska produkter såsom bekämpningsmedel, lacker eller desinfektionsmedel, eller risker som uppkommer under arbetet, till exempel svetsrök eller damm av olika slag. Andra typer av kemiska arbetsmiljörisker kan vara het frityrolja, som utgör en risk för att den är varm.

Kemiska arbetsmiljörisker kan orsaka alltifrån mindre irritationer till ögonskador och allergier och ibland även leda till livshotande tillstånd, som till exempel cancer. Kampanjen vill vägleda arbetsgivare i arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och höja medvetenheten om kunskapen om kemiska arbetsmiljörisker och uppmuntra arbetstagare, arbetstagarrepresentanter, arbetsgivare och chefer att tillsammans arbeta för att främja en sund och produktiv arbetsmiljö. För att uppnå en frisk arbetsplats krävs det att man hanterar kemiska risker på ett säkert sätt. 

Aktiviteter 

Lansering

I Sverige lanseras EU-kampanjen den 8 juni 2018 vid ett frukostmöte som arbetsmarknadens parter bjuder in till för att berätta om bakgrunden till kampanjtemat och de aktiviteter som genomförs i Sverige. Redan under våren har Arbetsmiljöverket hållit seminarier för att prata kemiska risker med regionala skyddsombud. 

Seminarier

I samarbetet med arbetsmarknadens parter genomför Arbetsmiljöverket halvdagsseminarier med fokus på hur REACH kan bidra till ett bra arbetsmiljöarbete avseende kemikalier. REACH är den europeiska förordningen som innehåller krav på användare av kemikalier och som också berör registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. 

Information till 18 000 arbetsgivare

Alla arbetsgivare ska inventera och förteckna de kemiska risker som förekommer på arbetsplatsen, riskbedöma dem och informera arbetstagarna om hur arbetet ska ske säkert. Vi sänder därför brev till arbetsställen inom utvalda branscher för att informera om att arbetsmiljöarbetet med kemiska arbetsmiljörisker ska utföras. 

1 500 arbetsgivare får besök av oss

Runt 1 500 arbetsgivare får besök av en inspektör för att uppmärksamma faktorer som är viktiga för att skapa förutsättningar för en säker kemikaliehantering. Med inspektionen vill vi säkerställa att besökta arbetsplatser arbetar säkert med kemikalier. 

Vi inspekterar att de kemiska riskerna på arbetsplatsen hanteras enligt gällande lagstiftning. Hittar vi brister i hanteringen kommer vi att ställa krav på förbättringar. Genom att ha en dialog på arbetsplatsen vill vi skapa en medvetenhet om vikten av att arbeta systematiskt med kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljön ska vara säker och fungera för alla, oavsett funktionsförmåga, erfarenhet eller om man har svenska som andraspråk. Det som är nödvändigt för vissa i arbetsmiljön är ofta bra för alla. 

Tillsynsinsatsen ska bidra till att: 

 • Främja kunskapen om kemiska arbetsmiljörisker hos svenska arbetsgivare
 • Främja inventering och riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker
 • Främja att information om skyddsåtgärder hålls tillgänglig för arbetstagarna

Branscher som kan komma att få besök:

 • Jordbruk och jakt
 • Skogsbruk
 • Annan utvinning av mineral
 • Livsmedelsframställning
 • Framställning av drycker
 • Avloppsrening, Avfallshantering och återvinning
 • Glas, lack, plåtreparationer på motorfordon utan motorcyklar
 • Handel samt reparation av motorfordon samt motorcyklar
 • Hotell och logiverksamhet, Restaurang, catering och barverksamhet
 • Fastighetsrelaterade stödtjänster
 • Skötsel och underhåll av grönytor
 • Grundskoleutbildning och förskoleklass
 • Gymnasial utbildning
 • Hälso och sjukvård
 • Drift av golfbanor
 • Drift av Idrottsplatser, andra sportanläggningar och andra sportaktiviteter, (bad simbassänger)
 • Tvätterier 

Huvuddelen av tillsynsinsatsen 2018 sker under veckorna 40 och 41. 

Länkar: 

Aktuella inspektioner

Kampanjwebb (EU-OSHA), extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

Information om Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-OSHA

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på Kampanjen är en del i, EU-OSHA:s, arbete för bättre arbetsmiljö. EU-OSHA driver sedan flera år tillbaka kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv". Kampanjerna genomförs i mer än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen. EU-kampanjerna är tvååriga och nuvarande kampanj pågår 2018-2019.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-05-07