EU-kampanj 2018-2019 med fokus på kemiska risker

Temat för kampanjen var kemiska risker. I Sverige arbetade vi med budskapet ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”

Användningen av kemikalier ökar i samhället och farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer på nästan alla arbetsplatser. Det kan handla om inköpta kemiska produkter, till exempel bekämpningsmedel, lacker eller desinfektionsmedel, eller risker som uppkommer under arbetet, till exempel svetsrök eller damm. Andra typer av kemiska arbetsmiljörisker kan vara het frityrolja, som utgör en risk för att den är varm. Kemiska arbetsmiljörisker kan orsaka alltifrån mindre irritationer till ögonskador och allergier och ibland även leda till livshotande tillstånd, till exempel cancer. Kampanjens syfte var att vägleda arbetsgivare i arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och höja medvetenheten om kunskapen om kemiska arbetsmiljörisker. Den syftade också till att uppmuntra arbetstagare, arbetstagarrepresentanter, arbetsgivare och chefer att tillsammans arbeta för att främja en sund och produktiv arbetsmiljö. För att uppnå en frisk arbetsplats krävs att man hanterar kemiska risker på ett säkert sätt. 

Seminarier

I samarbete med arbetsmarknadens parter genomförde Arbetsmiljöverket sju halvdagsseminarier med fokus på hur REACH kan bidra till ett bra arbetsmiljöarbete. REACH är den europeiska förordningen som innehåller krav på användare av kemikalier och som också berör registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Dessutom genomförde vi tillsammans med LO ett halvdagsseminarium om riskbedömningar för skyddsombud.

Information till 18 000 arbetsgivare

Alla arbetsgivare ska inventera och förteckna de kemiska risker som finns på arbetsplatsen, riskbedöma dem och informera arbetstagarna om hur arbetet ska ske säkert. Vi skickade därför brev till arbetsställen inom utvalda branscher för att informera om att arbetsmiljöarbetet med kemiska arbetsmiljörisker ska utföras. 

Arbetsgivare fick besök av oss

Runt 3000 arbetsgivare fick under kampanjperioden besök av en inspektör för att uppmärksamma faktorer som är viktiga för att skapa förutsättningar för en säker kemikaliehantering. Med inspektionen ville vi säkerställa att besökta arbetsplatser arbetar säkert med kemikalier. 

Vi inspekterade att de kemiska riskerna hanteras enligt gällande lagstiftning. Där vi hittade brister ställde vi krav på förbättringar. Genom att ha en dialog på arbetsplatsen vill vi skapa en medvetenhet om vikten av att arbeta systematiskt med kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljön ska vara säker och fungera för alla, oavsett funktionsförmåga, erfarenhet eller om man har svenska som andraspråk. Det som är nödvändigt för vissa i arbetsmiljön är ofta bra för alla.  Tillsynsinsatsen skulle bidra till att: 

 • Främja kunskapen om kemiska arbetsmiljörisker hos svenska arbetsgivare
 • Främja inventering och riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker
 • Främja att information om skyddsåtgärder hålls tillgänglig för arbetstagarna

Aktuella arbetsställen för besök under 2019 fanns inom branscherna:

 • Jordbruk och jakt samt service i anslutning till dem
 • Skogsbruk 
 • Annan utvinning av mineral
 • Livsmedelsframställning 
 • Framställning av drycker 
 • Tryckning av dagstidningar, annan tryckning
 • Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
 • Tillverkning av möbler
 • Avfallshantering; återvinning
 • Golv- och väggbeläggningsarbeten 
 • Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
 • Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
 • Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
 • Hotell och logiverksamhet
 • Restaurang, catering och barverksamhet
 • Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
 • Grundskoleutbildning, gymnasial utbildning, vuxenutbildning och övrig utbildning 
 •  Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus, annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård      

I Sverige lanserades EU-kampanjen den 8 juni 2018. I oktober 2019 avslutades kampanjen med ett möte där resultatet summeras. 

Länkar: 

Presentation: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentation: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen, pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuella inspektioner

Undersök och bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna

Kampanjwebb (EU-OSHA), extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

Information om Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-OSHA

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Kampanjen var en del i EU-OSHA:s arbete för bättre arbetsmiljö. EU-OSHA driver sedan flera år kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv". De tvååriga kampanjerna genomförs i fler än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-08