EU-kampanj 2018-2019 med fokus på kemiska risker

Temat för kampanjen var kemiska risker. I Sverige arbetade vi med budskapet ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”

Användningen av kemikalier ökar i samhället och farliga kemikalier och kemiska arbetsmiljörisker förekommer på nästan alla arbetsplatser. Det kan röra sig om inköpta kemiska produkter såsom bekämpningsmedel, lacker eller desinfektionsmedel, eller risker som uppkommer under arbetet, till exempel svetsrök eller damm av olika slag. Andra typer av kemiska arbetsmiljörisker kan vara het frityrolja, som utgör en risk för att den är varm. Kemiska arbetsmiljörisker kan orsaka alltifrån mindre irritationer till ögonskador och allergier och ibland även leda till livshotande tillstånd, som till exempel cancer. Kampanjen vill vägleda arbetsgivare i arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och höja medvetenheten om kunskapen om kemiska arbetsmiljörisker och uppmuntra arbetstagare, arbetstagarrepresentanter, arbetsgivare och chefer att tillsammans arbeta för att främja en sund och produktiv arbetsmiljö. För att uppnå en frisk arbetsplats krävs det att man hanterar kemiska risker på ett säkert sätt. 

Aktiviteter 

Seminarier

I samarbetet med arbetsmarknadens parter har Arbetsmiljöverket genomfört sju halvdagsseminarier med fokus på hur REACH kan bidra till ett bra arbetsmiljöarbete avseende kemikalier. REACH är den europeiska förordningen som innehåller krav på användare av kemikalier och som också berör registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Dessutom har vi tillsammans med LO genomfört ett halvdagsseminarium för skyddsombud om riskbedömningar.

Information till 18 000 arbetsgivare

Alla arbetsgivare ska inventera och förteckna de kemiska risker som förekommer på arbetsplatsen, riskbedöma dem och informera arbetstagarna om hur arbetet ska ske säkert. Vi skickade därför brev till arbetsställen inom utvalda branscher för att informera om att arbetsmiljöarbetet med kemiska arbetsmiljörisker ska utföras. 

Arbetsgivare fick besök av oss

Runt 3000 arbetsgivare fick under kampanjperioden besök av en inspektör för att uppmärksamma faktorer som är viktiga för att skapa förutsättningar för en säker kemikaliehantering. Med inspektionen ville vi säkerställa att besökta arbetsplatser arbetar säkert med kemikalier. 

Vi inspekterade att de kemiska riskerna på arbetsplatsen hanteras enligt gällande lagstiftning. Där vi hittade brister i hanteringen ställde vi krav på förbättringar. Genom att ha en dialog på arbetsplatsen vill vi skapa en medvetenhet om vikten av att arbeta systematiskt med kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljön ska vara säker och fungera för alla, oavsett funktionsförmåga, erfarenhet eller om man har svenska som andraspråk. Det som är nödvändigt för vissa i arbetsmiljön är ofta bra för alla.  Tillsynsinsatsen skulle bidra till att: 

 • Främja kunskapen om kemiska arbetsmiljörisker hos svenska arbetsgivare
 • Främja inventering och riskbedömning av kemiska arbetsmiljörisker
 • Främja att information om skyddsåtgärder hålls tillgänglig för arbetstagarna

Aktuella arbetsställen för besök under 2019 fanns inom branscherna:

 • Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 
 • Skogsbruk 
 • Annan utvinning av mineral
 • Livsmedelsframställning 
 • Framställning av drycker 
 • Tryckning av dagstidningar, annan tryckning
 • Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
 • Tillverkning av möbler
 • Avfallshantering; återvinning
 • Golv- och väggbeläggningsarbeten 
 • Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
 • Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
 • Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
 • Hotell och logiverksamhet
 • Restaurang, catering och barverksamhet
 • Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
 • Grundskoleutbildning, gymnasial utbildning, vuxenutbildning och övrig utbildning 
 •  Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus, annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård      

Avslut

I Sverige lanserades EU-kampanjen den 8 juni 2018 vid ett frukostmöte. I oktober 2019 avslutades kampanjen med ett möte där resultatet summeras. 

Länkar: 

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

Presentation: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentation: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen, pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuella inspektioner

Undersök och bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna

Kampanjwebb (EU-OSHA), extern webbplats, öppnas i nytt fönster 

Information om Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-OSHA

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. Kampanjen var en del i EU-OSHA:s arbete för bättre arbetsmiljö. EU-OSHA driver sedan flera år kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv". De tvååriga kampanjerna genomförs i fler än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-30