Friska arbetsplatser för alla åldrar

Säkra och hälsosamma arbetsvillkor genom hela arbetslivet är bra för arbetstagare, företag och samhället i stort. Det är budskapet i den tvååriga kampanj som europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA initierar. Kampanjen genomförs med aktiviteter runtom i alla EU-länder. I Sverige genomför Arbetsmiljöverket kampanjen i samarbete med arbetsmarknadens parter, med en tillsynsinsats och Arbetsmiljöriksdag.

Vad har åldern att göra med arbetsmiljön?

Kampanjen "Friska arbetsplatser för alla åldrar" genomförs mot bakgrund av att Europas befolkning blir allt äldre. I framtiden kommer arbetstagarna att behöva försörja allt fler pensionärer och om vi vill behålla nuvarande samhällssystem och välfärd måste vi förbättra förutsättningarna för ett längre arbetsliv.

Forskning visar att en viktig faktor för att kunna jobba längre är arbetsmiljön. Åldern är en aspekt att beakta i arbetsmiljöarbetet, precis som andra aspekter. Genom att bli medvetna om åldersstrukturer och hur förutsättningar för olika åldersgrupper ser ut, kan vi få en större möjlighet att skapa förutsättningar för att alla kan arbeta hela arbetslivet, oavsett ålder och kön. Arbetsmiljön ska vara tillgänglig för alla.

Arbetsmiljöverket deltar i kampanjen

Sverige är ett av de cirka 30 medlemsländer som medverkar i det gemensamma arbetet i EU med att förbättra arbetsmiljöförhållandena och arbetsvillkoren i Europa. Inom ramen för kampanjen genomför Arbetsmiljöverket följande aktiviteter:.

Fyra seminarier tillsammans med arbetsmarknadens parter

Arbetsmiljöverket är nationell kontaktpunkt för EU-OSHA i Sverige och i den rollen samarbetar vi med representanter från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Tillsammans med arbetsmarknadens parter anordnar vi fyra seminarier på kampanjtemat. Syftet är att ge deltagarna ökad kunskap och verktyg i arbetsmiljöarbetet och en möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra.

1 500 arbetsgivare får besök

Under veckorna 41 och 42 genomför vi en tillsynsinsats där runt 1 500 arbetsgivare får besök av en inspektör. I tillsynsinsatsen vill vi informera och ha en dialog kring faktorer och förutsättningar som skapar friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Huvudfokus ligger på att informera och samtala om hur arbetsgivarna känner till och arbetar med dessa frågor. Vi informerar också om lagstiftning och regler i samband med besöket.

De branscher som kan komma att få besök av oss är:

  • Kollektivtrafik
  • Järnvägstransport och passagerartrafik
  • Förskola
  • Detaljhandel
  • Handel med motorfordon
  • Information och kommunikation

Tillsynsinsatsen avslutas och sammanfattas på Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 28 oktober.

Brev till arbetsgivare

Arbetsmiljöverket sänder ett informationsbrev till 25 000 arbetsställen. I brevet berättar vi om kampanjen och att arbetsgivaren kan komma att få besök av oss. Vi besöker runt 1 500 arbetsgivare. De företag och organisationer som får besök kommer att bli kontaktade av oss för att boka tid för besöket.

EU-OSHA

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på Kampanjen är en del i, EU-OSHA:s, arbete för bättre arbetsmiljö. EU-OSHA driver sedan flera år tillbaka kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv". Kampanjerna genomförs i mer än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen. EU-kampanjerna är tvååriga och nuvarande kampanj pågår 2016-2017. Med kampanjen 2016-2017 vill EU-OSHA vägleda arbetsgivare i arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i den egna verksamhet, och samtidigt höja medvetenheten om värdet av att olika generationer arbetar tillsammans. Kampanjen ska uppmuntra arbetstagare, arbetstagarrepresentanter, arbetsgivare och chefer att arbeta tillsammans för att främja en sund och produktiv arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-05