Självskattning: Säkerhetskultur

Här kan du se en sammanställning av gruppens svar på varje påstående.
Snittresultatet för varje fråga är ett medelvärde som har beräknats från de svar som har kommit in. De kan därför ändras över tid, beroende på hur många som har svarat. Du kan inte se några enskilda svar på självskattningen och inte heller hur många som har svarat.

Snittresultat under 2,5-3 kan behöva ses över. I instruktionen finns utförligare beskrivning av hur man kan tolka snittresultaten. I sammanställningen finns länkar till förslag på underlag till fortsatta diskussioner om säkerhetskultur och åtgärder i era grupper.

Instruktion, pdf, öppnas i nytt fönster

Andra områden kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra.

Observera att länken till sammanställningen slutar att fungera 6 månader efter att du skapade den.

Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att arbeta enligt säkerhetsreglerna – även när tidsschemat är pressat

Snittresultat 0

Ledningen ser till att alla får den nödvändiga informationen om säkerhet

Snittresultat 0

Ledningen sätter säkerhet före produktion

Snittresultat 0

Vi som arbetar här har förtroende för ledningens förmåga att hantera säkerhet

Snittresultat 0

Ledningen ser till att säkerhetsproblem som upptäcks vid inspektioner korrigeras omedelbart

Snittresultat 0

Ledningen försöker utforma säkerhetsrutiner som är meningsfulla och som verkligen fungerar

Snittresultat 0

Ledningen ser till att varje medarbetare kan påverka säkerheten i sitt arbete

Snittresultat 0

Ledningen uppmuntrar medarbetarna här att delta i beslut som påverkar deras säkerhet

Snittresultat 0

Ledningen eftersträvar att alla på arbetsplatsen ska ha hög kompetens om säkerhet och risker

Snittresultat 0

Ledningen gör medarbetarna här delaktiga i beslut som rör säkerhet

Snittresultat 0

Ledningen samlar in tillförlitlig information vid utredning av olyckor

Snittresultat 0

Medarbetarna här är aldrig rädda för negativa konsekvenser från ledningen när de rapporterar olyckor och tillbud

Snittresultat 0

Ledningen lyssnar noga på alla som har varit inblandade i en olyckshändelse

Snittresultat 0

Ledningen söker bakomliggande orsaker, inte skyldiga personer, när en olycka inträffar

Snittresultat 0

Ledningen behandlar medarbetare som är inblandade i en olycka här rättvist

Snittresultat 0

Vi som arbetar här anstränger oss verkligen tillsammans för att uppnå en hög säkerhetsnivå

Snittresultat 0

Vi som arbetar här tar gemensamt ansvar för att det alltid är ordning och reda på arbetsplatsen

Snittresultat 0

Vi som arbetar här tar itu med risker som upptäcks

Snittresultat 0

Vi som arbetar här hjälper varandra att arbeta säkert

Snittresultat 0

Vi som arbetar här överträder aldrig säkerhetsregler för att få arbetet klart i tid

Snittresultat 0

Vi som arbetar här accepterar aldrig risktagande ens när tidsschemat är pressat

Snittresultat 0

Vi som arbetar här accepterar aldrig att våra arbetskamrater tar risker i arbetet

Snittresultat 0

Vi som arbetar här försöker hitta en lösning om någon påpekar ett säkerhetsproblem

Snittresultat 0

Vi som arbetar här har stort förtroende för varandras förmåga att säkerställa säkerheten

Snittresultat 0

Vi som arbetar här lär av våra erfarenheter för att förebygga olyckor

Snittresultat 0

Vi som arbetar här tar varandras synpunkter och förslag rörande säkerhet på allvar

Snittresultat 0

Vi som arbetar här talar ofta om säkerhet

Snittresultat 0

Vi som arbetar här kan tala fritt och öppet om säkerhet

Snittresultat 0

Vi som arbetar här anser att ett bra skyddsombud spelar en viktig roll för att förebygga olyckor

Snittresultat 0

Vi som arbetar här anser att säkerhetsutbildning är bra för att förebygga olyckor

Snittresultat 0

Vi som arbetar här anser att skyddsronder hjälper till att upptäcka allvarliga risker

Snittresultat 0

Vi som arbetar här anser det viktigt att det finns tydliga mål för säkerheten

Snittresultat 0