Detta har hänt i Serafen-ärendet

Det beslut som Arbetsmiljöverket fattade om krav på skyddsutrustning mot covid-smitta i äldreomsorgen gällde Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm. Det var efter att skyddsombudet på arbetsplatsen stoppat allt patientnära arbete och krävde munskydd och visir till personalen för att arbetet skulle fortsätta.

Under eftermiddagen den 7 april lade Kommunal ett skyddsstopp på grund av brister i arbetsmiljön, med krav på att personalen ska bära munskydd i kombination med visir vid kontakt med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19, på äldreboendet Serafen.

Beslutet går i linje med skyddsombudens krav

När ett skyddsombud stoppar arbetet bedöms det vara en omedelbar fara för arbetstagarnas liv och hälsa.

Arbetsmiljöverket hanterade skyddsombudsstoppen skyndsamt och stoppet leder till en inspektion på Serafens äldreboende.

Efter inspektionen fattar Arbetsmiljöverket beslutet att gå på skyddsombudets linje och stoppa allt patientnära arbete med brukare med misstänkt eller konstaterad smitta i covid-19.

Arbetsgivaren, Stockholms stad, överklagar vårt beslut till förvaltningsrätten samma dag, och menar att det är ett otydligt beslut.

Beslutet skrevs på en särskild blankett som inte ger utrymme för närmare förklaring av kraven.

Beslutet om krav på viss skyddsutrustning för att vårda äldre med misstänkt eller konstaterad smitta i covid-19 får stor uppmärksamhet i medierna och beslutet tolkas som vägledande.

Lokala riskbedömningar är grunden för allt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets beslut är inte generella, utan gäller den arbetsgivare där skyddsombudsstoppet läggs. Vi fattar beslut i varje enskilt fall efter ett skyddsombudsstopp, vi har inte mandat att fatta beslut som gäller flera arbetsgivare i hela landet. Om ett skyddsstopp läggs på en annan arbetsplats med samma typ av risker ställer vi samma krav på skyddsåtgärder. Det är självklart att all personal har det skydd som krävs för att arbeta säkert.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga risker i arbetet och vidta alla nödvändiga åtgärder. Det här försökte vi förtydliga i två texter på av.se under påskhelgen. Betoningen på lokala riskbedömningar för att avgöra vilka skyddsåtgärder som behövs uppfattades dock av vissa som att vi hade vikt oss för påverkan från andra. Här kunde vi ha varit tydligare i den information vi gick ut med.

Lokala riskbedömningar är centralt både i arbetsmiljöarbetet och i arbetet med patientsäkerheten. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risker i arbetet, enligt arbetsmiljölagen. De ska göra lokala riskbedömningar, där arbetsgivare och personal tillsammans går igenom vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur de ska minimeras.

Kravet på munskydd och visir på Serafen står vi fast vid

Vi bestrider Stockholms stads överklagande och står fast vid kravet på munskydd och visir i allt patientnära arbete på Serafens äldreboende. I ett yttrande till förvaltningsrätten argumententerade vi för vårt beslut utifrån de lagar och regler som gäller. Där konstaterar vi bland annat att det alltid ska ske lokala riskbedömningar på varje arbetsplats för att avgöra vilken skyddsutrustning som behövs.

Förvaltningsrätten väljer i sin dom att gå på arbetsgivarens linje med förklaringen att begreppet ”patientnära” är otydligt.

Arbetsmiljöverket fortsatte att driva frågan i kammarrätten, som senare under våren sade nej till begäran om prövning.

Vi vände oss då till Högsta förvaltningsdomstolen, som beslutar att inte ta upp ärendet till prövning. Det innebär att förvaltningsrättens ursprungliga dom, som hävde Arbetsmiljöverkets förbud, gäller.

Uppföljande inspektion visar att det lokala arbetsmiljöarbetet fungerar

Den 3 juli 2020 gjorde Arbetsmiljöverket en uppföljande inspektion vid Serafens äldreboende. Då hade personalen tillgång till skyddsutrustning, personalen hade också fått utbildning i bland annat hur skyddsutrustning ska användas och det fanns rutiner på plats för att undersöka, bedöma och åtgärda de risker som kan uppstå i arbetet. Sammantaget gjorde vi bedömningen att det nu finns förutsättningar att förebygga risken för att arbetstagarna vid Serafens äldreboende ska drabbas av covid-19. 

Under corona-pandemin har Arbetsmiljöverket hanterat flera skyddsombudsärenden med krav på munskydd och visir som gäller personal inom äldreomsorgen.

Den 25 juni ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till att personal inom äldreomsorgen alltid ska bära munskydd under visir vid vård av brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Frågor och svar

Varför har ni inte sagt att personalen ska ha munskydd på alla äldreboenden?

Vi fattar alltid beslut i varje enskilt fall. Det gäller även vid skyddsombudsstopp, som i till exempel Serafens äldreboende. Självklart är det så att samma krav ska gälla vid samma arbetssituationer överallt, men vi får inte fatta generella beslut som gäller samtliga arbetsgivare. All personal ska ha den skyddsutrustning som är nödvändig för att skydda mot smitta.

Varför fattar inte Arbetsmiljöverket generella beslut som gäller alla arbetsgivare?

Arbetsmiljölagen är inte utformad på så sätt att vi kan fatta generella beslut utifrån generella utgångspunkter och som gäller alla arbetsgivare. Arbetsmiljölagen förutsätter att det görs en bedömning vid varje beslut. När vi fattar beslut, som till exempel innebär att arbetstagare ska använda viss skyddsutrustning i sitt arbete, så gör vi det för en arbetsgivare och utifrån en prövning av de sakliga omständigheterna i det enskilda fallet. Beslut i enskilda fall kan överklagas till domstol.

Varför ska det avgöras lokalt vilket skydd personalen ska ha?

Det ska alltid göras lokala riskbedömningar på varje arbetsplats utifrån vilket arbete som utförs just där, det är grunden i allt arbetsmiljöarbete och i enlighet med arbetsmiljölagen. För att personalen ska få en god arbetsmiljö ska arbetsgivare, personal och skyddsombud gå igenom, bedöma och åtgärda de risker som finns i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Skyddsutrustning är bara en av flera nödvändiga åtgärder för att till exempel skydda mot smitta.

Självklart ska alla ha det skydd som krävs för att inte smittas, eller riskera att bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete.

Har ni ändrat eller tonat ned ert beslut om munskydd och visir på Serafens äldreboende?

Nej. Vi har hela tiden stått fast vid vårt beslut på Serafens äldreboende, där vi förbjuder patientnära arbete med Covid-smittade, eller misstänkt smittade, om inte personalen har visir och munskydd. Vi har också drivit detta vidare i domstol. Arbetsgivaren överklagade vårt beslut. Vi beklagar att det har uppfattats som om vi har tonat ned vårt beslut, det har inte varit vår avsikt.

Har ni haft hemliga möten med SKR som påverkat ert beslut?

Inga hemliga möten har ägt rum. Vi har ett uppdrag att samverka med andra myndigheter och aktörer och vi samverkar regelbundet med de olika parterna på arbetsmarknaden, däribland fackliga organisationer. En del möten är formaliserade med en agenda och minnesanteckningar efteråt, andra är av mer informell karaktär. Vid ett skyddsombudsstopp har vi alltid dialog med både skyddsombud och arbetsgivare.

Vi har löpande diskussioner med arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, det gäller särskilt under en kris som coronapandemin. Det finns bland annat en nationell pandemigrupp, där flera myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner deltar. Det förekommer många möten och samtal mellan dessa aktörer på olika nivåer, där vi har olika ingångar och perspektiv, men våra beslut fattar vi självständigt. Vi har alltid arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa i vårt perspektiv.

Mer information

Läs mer om vad som gäller för skyddsutrustning och riskbedömningar:

Riskbedöm och utför åtgärder i din verksamhet

Riskbedömning inom vård och omsorg

Arbetsmiljölagen

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-04-09