Detta hände i Serafen-ärendet

Våren 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut om krav på skyddsutrustning mot covid-smitta i äldreomsorgen vid Serafens vård- och omsorgsboende i Stockholm. Det skedde efter att skyddsombudet på arbetsplatsen stoppat allt patientnära arbete och krävde munskydd och visir till personalen. Ärendet resulterade i en JO-anmälan.

JO-anmälan

Svenska kommunalarbetareförbundet (Kommunal) anmälde den 4 maj 2020 Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen (JO). Kommunal riktade kritik mot vårt agerande under perioden mars till april 2020. JO granskade om vi agerat sakligt och opartiskt. Den 30 juni 2021 kom JO med sitt beslut, med titeln ”Granskning av Arbetsmiljöverkets ageranden i fråga om personlig skyddsutrustning vid hanteringen av brukare med möjlig covid-19 efter ett så kallat skyddsstopp på ett vård- och omsorgsboende”. JO kom fram till att Arbetsmiljöverket inte agerat i strid med objektivitetsprincipen, eller att vi skulle ha låtit oss påverkas under den granskade perioden. JO beslutade därför att det inte fanns grund för att rikta kritik mot Arbetsmiljöverket.

Länk till Justitieombudsmannens pressmeddelande

Bakgrunden till JO-anmälan

Den 7 april 2020 lade Kommunal ett skyddsombudsstopp på grund av brister i arbetsmiljön, med krav på att personalen ska bära munskydd i kombination med visir vid kontakt med misstänkta eller bekräftade fall av covid-19, på äldreboendet Serafen i Stockholm.

Beslutet i linje med skyddsombudens krav

När ett skyddsombud stoppar arbetet bedöms det vara en omedelbar fara för arbetstagarnas liv och hälsa.

Arbetsmiljöverket hanterade skyddsombudsstoppet skyndsamt och stoppet ledde till en inspektion på Serafens äldreboende.

Efter inspektionen fattade Arbetsmiljöverket beslutet att gå på skyddsombudets linje och stoppa allt patientnära arbete med brukare med misstänkt eller konstaterad smitta i covid-19.

Arbetsgivaren, Stockholms stad, överklagade vårt beslut till förvaltningsrätten samma dag, och menade att beslutet var otydligt.

Beslutet skrevs på en särskild blankett som inte ger utrymme för närmare förklaring av kraven.

Beslutet om krav på viss skyddsutrustning för att vårda äldre med misstänkt eller konstaterad smitta i covid-19 fick stor uppmärksamhet i medierna och tolkades som vägledande för alla äldreboenden.

Lokala riskbedömningar är grunden för allt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets beslut är inte generella, utan gäller den arbetsgivare där skyddsombudsstoppet läggs. Vi fattar beslut i varje enskilt fall efter ett skyddsombudsstopp, vi har inte mandat att fatta beslut som gäller flera arbetsgivare i hela landet. Om ett skyddsombudsstopp läggs på en annan arbetsplats med samma typ av risker ställer vi samma krav på skyddsåtgärder. Det är självklart att all personal ska ha det skydd som krävs för att arbeta säkert.

Lokala riskbedömningar är centralt både i arbetsmiljöarbetet och i arbetet med patientsäkerheten. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risker i arbetet, enligt arbetsmiljölagen. De ska göra lokala riskbedömningar, där arbetsgivare och personal tillsammans går igenom vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur de ska minimeras.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga risker i arbetet och vidta alla nödvändiga åtgärder, vilket vi försökte förtydliga i två texter på av.se under påskhelgen 2020. Betoningen på lokala riskbedömningar för att avgöra vilka skyddsåtgärder som behövs uppfattades dock av vissa som att vi hade vikt oss för påverkan från andra. Här kunde vi ha varit tydligare i den information vi gick ut med. Arbetsmiljölagen och våra föreskrifter gäller alltid, på alla arbetsplatser.

Kravet på munskydd och visir på Serafen stod vi fast vid

Vi bestred Stockholms stads överklagande och stod fast vid kravet på munskydd och visir i allt patientnära arbete på Serafens äldreboende. I ett yttrande till förvaltningsrätten argumenterade vi för vårt beslut utifrån de lagar och regler som gäller. Där konstaterade vi bland annat att det alltid ska ske lokala riskbedömningar på varje arbetsplats för att avgöra vilken skyddsutrustning som behövs.

Förvaltningsrätten valde i sin dom att gå på arbetsgivarens linje med förklaringen att begreppet ”patientnära” var otydligt.

Arbetsmiljöverket fortsatte att driva frågan i kammarrätten, som senare under våren 2020 sade nej till begäran om prövning.

Vi vände oss då till Högsta förvaltningsdomstolen, som beslutade att inte ta upp ärendet till prövning. Det innebar att förvaltningsrättens ursprungliga dom, som hävde Arbetsmiljöverkets förbud, gäller.

Uppföljande inspektion visar att det lokala arbetsmiljöarbetet fungerar

Den 3 juli 2020 gjorde Arbetsmiljöverket en uppföljande inspektion vid Serafens äldreboende. Då hade personalen tillgång till skyddsutrustning, personalen hade också fått utbildning i bland annat hur skyddsutrustning ska användas och det fanns rutiner på plats för att undersöka, bedöma och åtgärda de risker som kan uppstå i arbetet. Sammantaget gjorde vi bedömningen att det nu fanns förutsättningar att förebygga risken för att arbetstagarna vid Serafens äldreboende ska drabbas av covid-19.

Under coronapandemin har Arbetsmiljöverket hanterat flera skyddsombudsärenden med krav på munskydd och visir som gäller personal inom äldreomsorgen.

Den 25 juni 2020 ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till att personal inom äldreomsorgen alltid ska bära munskydd under visir vid vård av brukare med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Arbetsmiljöverket följer kontinuerligt kunskapsutvecklingen och hur smittspridningen av SARS-CoV-2 utvecklas i samhället, för att kunna ta ställning till vilka åtgärder som behövs för att arbetstagare ska kunna arbeta säkert, utan att riskera sin hälsa. Nya forskningsrön ledde till att Arbetsmiljöverket den 7 maj 2021 informerade om att ventilationen i våra bostäder inte är tillräcklig för att föra ut smittämnen. Vid arbete i någon annans hem, där personer har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska därför andningsskydd och visir användas.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-05-30