Analysrapporter

Analysrapporterna belyser arbetsorganisationens påverkan på företaget, individen och arbetsmarknaden samt bakomliggande faktorers inverkan på olycksrisk i arbetet. Vidare undersöks det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs av företag och andra offentliga organisationer i svenskt arbetsliv.

Datamaterialet i rapporterna baseras på Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador, ISA, registerdata från Statistiska centralbyråns LISA-databas, registerdata från Statistiska centralbyråns företagsdatabas samt Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012. Analysrapporterna är en del av Arbetsmiljöverkets projekt Utveckling av statistisk analys (USA). Projektet har som syfte att utöka kunskapen kring arbetsmiljö och risk i arbetet samt att utvärdera effekter och ta fram nya analysverktyg för att förbättra den statistiska analysen. 

Arbetsolycksrisk – faktorer som beskriver skillnad i risk och förändring över tid

Denna analysrapport är den andra studien där utvecklade metoder för att belysa arbetsmiljörisker och deras bakomliggande orsaker presenteras. Syftet med rapporten är att förbättra kunskapen om arbetsmiljörisker och deras bakomliggande orsaker. Resultatet från studien visar att det är främst tre riskfaktorer som tillsammans förklarar merparten av skillnaderna i risken att råka ut för en arbetsolycka: Yrke, arbetsställets storlek och näringsgren.

Individrelaterade faktorer har en mindre påverkan på risken. Det indikerar att det inte är individernas personliga bakgrund som förklarar risken för arbetsolycka, utan arbetsuppgifter, typ av produktion och komplexiteten i arbetet.

Arbetsolycksrisk – faktorer som beskriver skillnad i risk och förändring över tid, analysrapport 2016:1

The Nordic Seminar - en sammanfattning hur de fyra nordiska länderna har använt MEADOW guideline

Det nordiska seminariet om MEADOW projektet sammanfattas i en rapport. Arbetsmiljöverket tog initiativet att arrangera seminariet och att skriva sammanfattningen om seminariet. Sammanfattningens inledning kan därför delvis utgå ifrån den svenska förförståelsen inom kunskapsområdet, som har perspektivet arbetsorganisation och ekonomisk utveckling. De fyra nordiska länderna har utformat sina MEADOW-undersökningar och gjorda analyser utifrån respektive lands utgångspunkter. Dessa presenteras i rapporten. Trots delvis olika syn på MEADOW är alla medverkande intresserade av nordiska jämförelser - benchmarking mellan de nordiska länderna. Det är ett sätt att fördjupa diskussionen kring organisationens dynamik. Denna typ av benchmarking kan syfta till att påverka beslutsfattandet och kan användas i planerande för framtida prioritering av regler angående arbetsliv. Den kan också syfta till att bättre förstå innovation och ekonomisk tillväxt, respektive till att samtidigt förstå förutsättningarna för de anställda.  

Arbetsmiljöverkets analysrapport 2014:3, engelska, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskfaktorer för arbetsolycka – Bakomliggande faktorers inverkan på individens olycksrisk

Denna analysrapport är den första studien där utvecklade metoder för att belysa arbetsmiljörisker och deras bakomliggande orsaker presenteras. Syftet med rapporten är att förbättra kunskapen om arbetsmiljörisker och deras bakomliggande orsaker. Resultatet från studien visar att det är främst fyra riskfaktorer som förklarar individens ökade risk för arbetsolycka med sjukfrånvaro. Yrke är den faktor som har störst påverkan på olycksrisken ochfrämst yrken inom lantbruk och hantverk samt processoperatörer. Den andra största påverkan är Arbetsställets storlek, desto större arbetsställe desto högre risk löper de som arbetar där. Den tredje största riskfaktorn är bransch och då framförallt en bransch inom tjänstesektorn, transport och magasinering. Den fjärde faktor som påverkar i hög grad är utbildningsnivå, desto kortare utbildning en individ har desto högre risk löper denna individ att utsättas för en arbetsolycka.

Arbetsmiljöverkets analysrapport 2014:2, pdf, öppnas i nytt fönster

Bilaga 7 och 8 till Arbetsmiljöverkets analysrapport 2014:2, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentation till Arbetsmiljöverkets analysrapport 2014:2, pdf, öppnas i nytt fönster

Bortfallsanalys - Representerar de svarande organisationerna i Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning 2012 svenskt arbetsliv?

Denna bortfallsanalys är en i raden som presenteras i Arbetsmiljöverkets serie för analysrapporter. Det är den första rapporten för år 2014. Bortfallsanalysens huvudsyfte är att den ska undersöka hur väl de organisationer som svarade på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning 2012 (NU2012) representerar svenskt arbetsliv. I andra hand ska den undersöka hur väl de representerar näringslivet. Rapporten inkluderar också analyser av kvalitén på data på branschnivå, och om tillräckligt många organisationer ingår från olika sektorer för att det ska gå att göra jämförande sektorstudier. 

Arbetsmiljöverkets analysrapport 2014:1, pdf, öppnas i nytt fönster

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete - baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012

Denna studie är den första i Arbetsmiljöverkets nya serie av analysrapporter. Studien är avgränsad till några utvalda frågor som belyser organisationernas syn på sin egen kännedom, kunskap och tillämpning av SAM. Huvudresultatet är att små organisationer mer än större organisationer, och näringslivets tjänstebranscher mer än övriga sektorer, generellt brister i kännedom, kunskap och tillämpning av SAM. Studien är baserad på data från Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 (NU2012), som är ett av underlagen inom Arbetsmiljöverkets handlingsprogram 2012–2015. Programmets mål är att öka arbetslivets kunskaper om och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1, pdf, öppnas i nytt fönster

SAM-index - Ett sätt att belysa systematiskt arbetsmiljöarbete i svenskt arbetsliv - baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012

Denna studie är den andra i raden av Arbetsmiljöverkets analysrapporter. Syftet med studien är att väga samman olika delar av det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet till ett SAM-index, och beskriva arbetsmiljöarbetet i svenskt arbetsliv med hjälp av det index som utvecklats med detta syfte. Resultaten visar på en stor spridning i arbetslivet. Väldigt få når upp till de högsta värdena i SAM-index. Det finns inte heller någon organisation som svarat genomgående nej på frågorna. Det är tydligt att ju mindre en organisation är desto lägre är sannolikheten att de bedriver arbetsmiljöarbete enligt SAM, och det omvända. Även bransch har betydelse, sammanfattningsvis kan arbetslivets branscher delas in i grupper efter i vilken grad de bedriver SAM, enligt det utvecklade indexet. Generellt sett ligger näringslivets tjänstebranscher under medelvärdet. Analyserna indikerar också att andra faktorer än de som ingår i analysen förklarar SAM-index. En planerad och kommande studie avser att fördjupa kunskapen om organisationernas egna förutsättningar för att bedriva SAM. Studien är baserad på data från Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 (NU 2012), som är ett av underlagen inom Arbetsmiljöverkets handlingsprogram 2012–2015. Programmets mål är att öka arbetslivets kunskaper om och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:2, pdf, öppnas i nytt fönster

Teknisk beskrivning – Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 och bilaga 

Detta dokument beskriver insamlingen av Arbetsmiljöverkets nulägesundersökning SAM 2012 om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Insamlingen utfördes av Stelacon AB på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Nulägesundersökningen 2012 är ett av underlagen inom Arbetsmiljöverkets handlingsprogram 2012-2015 som har som syfte att öka arbetslivets kunskaper om tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Undersökningen används också i projektet positiva arbetsmiljöindikatorer. 

Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012, pdf, öppnas i nytt fönster

Nedåtgående trend av anmälda arbetsskador – tillfälligt avbrott?

Denna studie har ambitionen att ställa arbetsskadeutvecklingen bland arbetstagare och egenföretagare i relation till utvecklingen i samhällsekonomin, under åren 2003 till 2012 på en övergripande samhällelig nivå. Studien är ett första försökt att bena ut om samhällsekonomin och arbetsmarknaden påverkar arbetsskadeutvecklingen. Denna rapport är först publicerad maj 2011 och här kompletterad september samma år. 

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2011:3, pdf, öppnas i nytt fönster

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-12-13