• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen
Exempel på kvinnodominerade yrken: undersköterska, servitris, förskolelärare.

Kvinnors arbetsmiljö

Vi har fått ett uppdrag från regeringen att synliggöra och förbättra kvinnors hälsa i arbetslivet. Under några år genomför vi särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.  

Kvinnor mer sjukskrivna

Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad; i tjugosex av de trettio största yrkena råder en ojämn könsfördelning. Vård, skola och omsorg är branscher där kvinnor är i majoritet.

Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att kvinnor och män utsätts för olika risker i olika yrken och branscher. Kvinnor blir till exempel oftare sjuka av sitt arbete medan män råkar ut för fler olyckor med sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män, och skillnaderna fortsätter att öka. Fler kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. Det får allvarliga konsekvenser för kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt.

Fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen har ökat. Belastningsskador är den främsta orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetssjukdom för både kvinnor och män. På andra plats kommer sociala eller organisatoriska faktorer. Tre av fyra anmälningar som görs med anledning av dem görs av kvinnor.

Kunskapsspridning och inspektioner

Vårt uppdrag att förbättra kvinnors hälsa i arbetslivet och förebygga att kvinnor slås ut på grund av arbetsmiljörelaterade problem kommer att ske med hjälp av en rad förebyggande insatser. 

Till att börja med vill vi öka kunskapen om hur kvinnor har det på jobbet. Vi vill att arbetsgivare ska undersöka om det finns faktorer i arbetsmiljön som gör att kvinnor blir sjuka, och i så fall göra något åt dem. Vi ska också se till att den forskning som finns om belastningsskador och värk i muskler och leder blir känd och använd på fältet.

Varje år kommer vi att inspektera många arbetsplatser runt om i Sverige; dels för att synliggöra kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden, dels för att uppmärksamma risker för belastningsskador. I satsningen ingår även utbildning för dem som inspekterar arbetsplatserna. Genom att sprida användbara metoder kan våra inspektörer hjälpa arbetsgivare att lättare upptäcka hälsorisker i arbetsmiljön. 

Ett genusperspektiv på ohälsan i arbetslivet

En bra arbetsmiljö är en viktig faktor för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risker för ohälsa, det gäller både kvinnor och män. Arbetsmiljöverkets övergripande uppdrag är att främja ett hälsosamt arbetsliv och säkerställa att människor inte blir skadade och sjuka av sitt arbete.

Som myndighet har vi ett uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt vårt arbete. Det betyder att vi ska försäkra oss om att både kvinnor och män får sina behov och villkor för en bra arbetsmiljö tillgodosedda. Forskning visar att ökad jämställdhet bidrar till en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män. 

Slutredovisning 2015

Vi ska slutredovisa resultatet av våra insatser inom regeringsuppdraget till regeringen våren 2015 och därefter integrera det i vår ordinarie verksamhet. För att genomföra uppdraget får vi maximalt 20,5 miljoner kronor.

Konferens

Organisera för ett hållbart arbetsliv     
Under hösten 2014 arrangerade vi fyra konferenser där vi berättade om resultaten från vårt treåriga uppdrag om kvinnors arbetsmiljö.Material från konferensen

Statistik från Arbetsmiljöverket

Kvinnor anmäler totalt sett fler arbetsskador än män. Under perioden 2003-2011 har kvinnor anmält fler arbetssjukdomar, arbetsolyckor utan sjukfrånvaro och olyckor till och från arbetet än män. Undantaget är arbetsolyckor med sjukfrånvaro där män har anmält fler olyckor än kvinnor.

Faktablad om kvinnors arbetsmiljö

Se även:
Hur mår kvinnor på jobbet egentligen?

ADI 665 - Hur mår kvinnor på jobbet egentligen?
Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män, och skillnaderna fortsätter att öka. Fler kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. Det får allvarliga konsekvenser för kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt.


Se ADI 665

Tips till arbetsgivare

Så kan du göra arbetsmiljön bättre för både kvinnor och män.

Se ADI 685

Mer om uppdraget

Pressmeddelande om lanseringen av regeringsuppdraget 30 januari 2012.

Artikel i tidningsbilagan Framtidens arbetsmiljö 31 januari 2012.

Tidningsbilaga i Dagens samhälle 8 mars 2012

Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning (pdf)