Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Kapitel 8 - Påföljder

Lagtext:  

Ansvar 

1 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 7 kap. 7-9 §§. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite. (Paragrafen ändrad genom SFS 1994:579)

2 § 

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 

  1. anlitar en minderårig i strid mot 5 kap. 2 § första stycket eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 5 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket, 
  2. bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1-8 §§ eller 5 kap. 3 § andra stycket, 4 eller 5 §, 
  3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när en tillsynsmyndighet har begärt upplysningar, handlingar eller prov eller begärt undersökningar enligt 7 kap. 3 eller 4 §, 
  4. utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk.   

    Till ansvar enligt denna bestämmelse skall inte dömas om det för överträdelsen har utfärdats föreskrift om sanktionsavgift enligt 5 §. (Paragrafen ändrad genom SFS 1994:579)

3 § 

Om ansvar för den som överträder 7 kap. 13 § finns bestämmelser i 20 kap. 3 § brottsbalken.

Förverkande

4 § 

Har vid brott som avses i detta kapitel en anordning eller ett ämne använts i strid mot förbud enligt 4 kap. 4 § eller 7 kap. 7 §, skall förverkande ske av egendomen eller dess värde, om det inte är uppenbart oskäligt. (Paragrafen ändrad genom SFS 1991:677)

Sanktionsavgift

5 § 

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket får föreskriva att en särskild avgift skall betalas om överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av ett bemyndigande i något avseende som anges i 4 kap. 1-3 eller 8 § första stycket. Avgiften skall betalas även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
    En sådan föreskrift skall ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet skall kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften skall vara lägst 1 000 och högst 100 000 kronor. (Paragrafen ändrad genom SFS 2000:764)

6 § 

Avgiften skall påföras den fysiska eller juridiska person som drev den verksamhet där överträdelsen skedde. 
    Avgiften får jämkas eller efterges om det skulle vara oskäligt att påföra avgiften enligt angiven beräkningsgrund.
    Avgiften tillfaller staten. (Paragrafen ändrad genom SFS 1994:579)

7 § 

Frågor om påförande av avgift prövas av förvaltningsrätten efter ansökan av Arbetsmiljöverket.
    Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
(Paragrafen ändrad genom SFS 2009:788)

8 § 

Avgift får påföras bara om ansökan har delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen skedde.
    Ett beslut varigenom någon påförs avgift skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta skall tas in i beslutet.
    Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften skall lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. (Paragrafen ändrad genom SFS 1997:520)

9 § 

Frågor om påförande av avgift får prövas av Arbetsmiljöverket genom avgiftsföreläggande. 
    Avgiftsföreläggande innebär att den som antas ha gjort sig skyldig till en överträdelse föreläggs avgiften till godkännande omedelbart eller inom viss tid.
    Har föreläggandet godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande varigenom avgift påförts. Ett godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden har gått ut är dock utan verkan. (Paragrafen ändrad genom SFS 2000:764)

10 § 

En påförd avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år från det att avgörandet vann laga kraft. (Paragrafen ändrad genom SFS 1994:579)

 

Kapitel 9 - ÖverklagandeKontaktperson: Arbetsmiljöverket 
Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.
© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]