• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

Produktval

Vid produktvalet skall man enligt 15 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) beakta samtliga risker för ohälsa och olycksfall som kan komma till uttryck vid hanteringen. Härvid bör en helhetsbedömning av arbetsförhållandena göras så att inte endast de kemiska riskerna beaktas. Utbyte av en produkt kan medföra att man använder en annan arbetsmetod. Vid valet är det viktigt att bedöma riskerna hos kombinationen metod och produkt. Det vill säga vid bedömningen av en produkt väger man även in risker från till exempel belastningssynpunkt. En belastningsskada som uppstår på grund av olämpligt manuellt arbete, exempelvis vid rengöring, kan vara svårare att skydda sig mot än mot en kemisk skada. 

Olycksfallsriskerna i olika arbetsmetoder kan variera. De kan vara större om man väljer att maskinellt slipa en yta i stället för att använda ett kemiskt medel. Högtrycksrengöring är en annan metod som kan innebära olycksfallsrisker. Halkrisken kan också variera mellan olika ämnen och metoder. Risk för hörselskada är en annan viktig faktor som man bör väga in om valet står mellan metoder där bullernivån är olika. Givetvis finns även andra risker än arbetsmiljörisker att beakta vid produktvalet, bland annat riskerna för den yttre miljön.

Det är viktigt att produktvalet omprövas kontinuerligt allt eftersom nya produkter och metoder blir tillgängliga eller nya forskningsrön om ämnena kommer fram.

Produktvalet innebär i princip att man gör riskbedömningar av de olika alternativen. Ofta kan dock valet mellan två kemiska ämnen förenklas genom att man identifierar vilka egenskaper som skiljer ämnena åt och sedan gör bedömningen utifrån dessa egenskaper.

Kritisk egenskap

Vid en riskbedömning av en väl avgränsad hantering som gjorts på ett systematiskt sätt framgår det ofta vilken egenskap hos det hanterade ämnet som är den kritiska, det vill säga har störst betydelse för produktvalet. Har man kunnat identifiera en sådan egenskap kan man sedan söka efter alternativ med mindre farlighet i detta avseende. Skulle alternativet ha en farlig egenskap som inte redan är beaktad får riskbedömningen göras om avseende denna egenskap.