• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Tillsyn

20 § 

Arbetsmiljöverket ska ha tillsyn över att lagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs. 

21 § 

Arbetsmiljöverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

För att utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att komma in på arbetsställena. Polismyndigheten ska då lämna den handräckning som behövs. (Paragrafen ändrad genom 2014:660)

22 § 

Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen ska följas. 

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Ett sådant föreläggande eller förbud får riktas även mot staten som arbetsgivare. (Paragrafen ändrad genom 2013:611)

Straffbestämmelser m.m.

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket