• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Kapitel 5 - Minderåriga

Lagtext:

1 §

Med minderårig avses i denna lag den som icke har fyllt 18 år. 

2 § 

En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår då den minderårige fyller sexton år och inte heller innan den minderårige har fullgjort sin skolplikt.  
    Första stycket hindrar inte att en minderårig som har fyllt tretton år anlitas till eller utföra lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång. 
    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket för anlitande av en minderårig som inte har fyllt tretton år. Ett sådant undantag får endast avse mycket lätt arbete av sådant slag att speciella och betydande tillämpningsproblem skulle uppstå, om undantag inte gavs. 
    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådant arbete som avses i andra och tredje styckena.  
    I sjömanslagen (1973:282) och fartygssäkerhetslagen (2003:364) finns särskilda bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete. (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

3 § 

En minderårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. 
    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att en minderårig anlitas till eller utför arbete som medför påtaglig risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

4 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det vid läkarundersökningar, som har föreskrivits med stöd av 2 § fjärde stycket eller 3 § andra stycket, ska föras register med uppgifter om de undersöktas namn och om undersökningsresultatet. (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

5 § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om arbetstidens längd och förläggning för minderåriga som anlitas till eller utför arbete. (Paragrafen ändrad genom 2013:610)

Kapitel 6 - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket