• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Arbetsmarknad i förändring Arbetsmiljö och arbetad tid Arbetsmiljö och organisation Arbetsmiljöbrott Arbetsskadekostnader Arbetslöshetens konsekvenser Belastning, hälsa och genus Bemanningsbranschen och arbetsmiljöfrågor för personaluthyrning Bergdamm vid berg-, gruv- och infrastrukturprojekt Buller i arbetslivets påverkan på hörseln Carcinogena ämnen och samverkanseffekter Den goda arbetsmiljön Digital arbetsmiljö Dödsfall Effekter av styrmedel Ergonomi Fysisk aktivitet och träning Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet Gränsvärden kemikalier Handeksem Helkroppsvibrationer Hjärt och kärlsjukdomar Hot och våld »  Kriminologisk aspekt »  Psykologisk aspekt »  Genusperspektiv »  Även skolan drabbas av hot och våld »  Hot och våld inom vård och omsorg »  Film från seminariet 2010 Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning Hälsorelaterad övervakning av arbetsmiljön Hälsorisker vid återvinning av elektroniska produkter Kloraminer och exponering i badhus Kognition och arbetsmiljö Kolnanorör Kvarts Migrantarbete i den gröna näringen Migration och arbetsmiljö Nya spolvätskor Organiskt damm Riskperception och beteendebaserad säkerhet Röstergonomi Systematiskt arbetsmiljöarbete Säkerhetskultur Träpellets och hälsorisker Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor – en jämförelse mellan branscher Vibrationer - Handverktyg Åtgärder i lantbruket Äldre i arbetslivet Äldre arbetskraft behöver bra belysning
Startsidebild: Kunskapsöversikt - våld och hot, kriminologisk

Har våldet i arbetslivet ökat?

Vad säger forskningen om våldets omfattning och utveckling i arbetslivet? Forskarna undersöker vilka som är mest utsatta, hur våldet uppstår och hur det kan begränsas.

Kunskapsöversikten beskriver den aktuella kriminologiska forskningen kring hot och våld i arbetslivet. Översikten tar upp beskrivningar på våldets omfattning, fördelning och utveckling. Frågor som tas upp är om arbetslivsvåldet har ökat, vilka yrkesgrupper som är mest utsatta och vilka faktorer som förklarar skillnader i risken att bli utsatt för våld. Översikten tar även upp vilka risker och åtgärder som forskningen inom området framhåller. Fokus ligger på svenska och nordiska studier men redovisar också rön från den internationella forskningen.

Syftet med översikten är att presentera kriminologisk forskning om våld i arbetslivet. Hur många är det som utsätts varje år och ökar eller minskar detta våld? Rapporten kommer därutöver att redovisa de förhållanden som enligt litteraturen är förknippade med ökad risk för att bli utsatta för våld och hot samt också beskriva de insatser som anses vara effektiva.

– Våld på jobbet är ett samhällsproblem som får alltmer uppmärksamhet. Fortfarande är det dock många som blir överraskade över att arbetslivet är en av våra vanligaste våldsarenor och då i synnerhet för kvinnor. I översikten presenterar vi forskning som beskriver utvecklingen och omfattningen av detta våld, vilka riskfaktorer som brukar lyftas fram samt de åtgärder som förespråkas, säger docent Felipe Estrada, en av medförfattarna till kunskapsöversikten.

Denna kunskapsöversikt kommer att publiceras i sin helhet under 2011.

Författare: Docent Anders Nilsson och doktorand Sofia Wikman, vid Kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet samt forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Arbetsmiljöverkets seminarier

Här kan du se aktuella seminarier.

Se kalendarium

Kontakt

Om du har några frågor om texterna, eller de kommande rapporterna kan du höra av dig till: 
Ulrika Thomsson Myrvang


Rapport 2010:04

Rapport - kunskapsöversikt

Rapporten behandlar följande tre frågeområden: Våldets omfattning och utveckling, riskfaktorer för utsatthet samt förebyggande åtgärder.

Rapporten är skriven av Sofia Wikman, Felipe Estrada och Anders Nilsson vid Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet.
Beställ rapporten här