• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arbetsgivare/chef

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det innebär bland annat att arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra ett jobb får tillräcklig instruktion och verkligen lär sig arbetet. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Om det finns flera chefer på olika nivåer, utgå alltid från att ansvaret är ditt även om det juridiskt sett visar sig att ansvaret ligger på en högre eller lägre nivå.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Lästips:

Arbetsmiljöcertifierade företag

På webbplatsen certifiering.nu kan du hitta de företag som är arbetsmiljöcertifierade.

Läs mer om webbplatsen

Arbetsmiljöregler för vuxna praktikanter i arbetsmarknadspolitiska program

Läs mer om vad som gäller för praktikanter i fas 3-program.

Läs mer här

Utdrag ur AML, kap 3

Arbetsmiljölagen, AML
"Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl."


Se arbetsmiljölagen