• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arbetstidslagen

Nya regler i arbetstidslagen

Från och med 1 juli 2014 ersätts övertidsavgiften i arbetstidslagen av sanktionsavgifter. Dessa får tas ut när det gäller överträdelser av bestämmelserna om ordinariearbetstid. Läs mer här.

Regler om extra övertid

Från den 1 augusti 2011 kan arbetsgivare låta anställda arbeta extra övertid utan särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Läs mer här.

Lagens omfattning

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

I arbetsmiljölagen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om hur de som är under 18 år får arbeta.

Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här.

Under frågor och svar kan du läsa om t.ex. dygnsvila, arbetstid och hur viktigt kollektivavtalet är i sammanhanget.

Arbetstidslagen vid en pandemi

En pandemi kan vara en situation som medför undantag i arbets­tids­lagen. Det kan innebära att man vid en pandemi inte behöver söka dispens från reglerna om arbets­tid, dygnsvila, arbetstid för nattarbetande med mera. Läs Vägledning för tillämpning av arbetstidslagen vid en pandemi.

Kollektivavtal kan avtala bort lagen

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Vilka regler som kan avtalas bort anges i lagens tredje paragraf

EU-regler

Arbetstidslagen bygger delvis på obligatoriska EU-regler i direktivet 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. Direktivet tillåter att parterna sluter kollektivavtal om arbetstiden, men det innehåller vissa minimiregler om veckovila, dygnsvila och sammanlagd veckoarbetstid. 

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetstidslagen och kan medge undantag från vissa av lagens regler.

Arbetsmiljöverket har inte tillsyn över kollektivavtal och kan därför inte bedöma om de anses följa lagen. 

Arbetsmiljöverket prövar inte heller om kollektivavtal uppfyller direktivets krav. En sådan prövning kan slutligt göras av EG domstolen.

Arbetsmiljöverket kan därför inte hjälpa till med råd om hur kollektivavtal ska utformas för att uppfylla direktivets regler.

Ändringar i arbetstidslagen

Den 1 januari 2015 ändrades:

2 och 21 §§

Den 1 juli 2014 ändrades:
11, 22, 24, 26 och 27 §§. Dessutom tillkom 26 a, 26 b och 27 a §§.

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket 

Arbetstidslagen

Läs mer om dygnsvila, arbetstidslagen och kollektivavtalets betydelse under

frågor och svar

Beställ Arbetstidslagen

Arbetstidslagen och förordningen med kommentarer i lydelse 1 januari 2015.Beställ eller ladda hem PDF

Beslut om avvikelser

Arbetsmiljöverkets beslut från och med 2005.

Läs mer