• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen
Inspektion

Inspektion

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljöverkets inspektionsbesök syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver göras. Verket inspekterar vanligen de arbetsplatser som vi bedömer vara riskutsatta men arbetar också i projekt och kampanjer som övergripande berör särskilda problem eller branscher.

Inspektionen är mer än bara kontroll

Normalt är våra inspektioner föranmälda med brev eller telefonsamtal och vi informerar då om vad inspektionen innebär och om var information finns att hämta på vår hemsida, till exempel broschyrer och checklistor som kan vara till hjälp när arbetsgivaren förbereder sig.

Ett inspektionsbesök på arbetsplatsen är ett mycket viktigt tillfälle för dialog mellan inspektör, arbetsgivare och skyddsombud. Inspektören lyfter fram och åskådliggör de brister som finns i verksamheten. Inspektören förklarar också vilka riskerna är och informerar om vilka regler som gäller. Det innebär att inspektionsbesöket i praktiken ofta får formen av en instruktiv demonstration av åtgärdsbehoven samtidig som arbetsgivaren och skyddsombuden ges möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.
Inspektören spelar vid besöket en viktig roll som kommunikatör för att få arbetsgivaren medveten om behovet av förbättringar och att ha ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

I det skriftliga inspektionsmeddelande som skickas efter inspektionen beskrivs bristerna och det lämnas vanligtvis också hänvisningar till informationskällor som kan stödja arbetsgivaren i åtgärdsarbetet.
Normal begär vi skriftlig återkoppling av åtgärdsarbetet en viss tid efter inspektionsbesöket.

När Arbetsmiljöverket följer upp hur besöket fungerat så är de flesta mycket nöjda med besöket. Ett inspektionsbesök skapar ofta ett fördjupat medvetande hos arbetsgivaren om vad som krävs för att uppfylla lagar och regler och ha en god arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olyckor.

Kontaktperson: Arbetsmiljoverket 

Inspektion - Steg för steg

Bild: Inspektion- steg för steg
Hur går en inspektion till?
Vi tar dig igenom en inspektion steg för steg.

Läs mer om inspektioner

Tillsynsstatistik 2008-2013

Verksamhetsstatistik 2003-2007
Här har vi sammanställt statistik över tillsynsinsatser 2008-2013.

Läs mer

Skyddsombud

Bild: Skyddsombud kan påverka.
I Sverige har skyddsombuden en unik position. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet.

Läs mer om skyddsombud

Se även:
Förberedelse inför inspektionen!

Informationsblad - Förberedelse inför inspektionen!
Så går en inspektion till. Vi anmäler oftast våra inspektioner i förväg genom telefonsamtal eller brev.
Vid inspektionen kan en eller flera inspektörer vara med. Deras arbete är att
kontrollera hur arbetsgivaren arbetar med arbetsmiljöfrågorna.


Se ADI 676

Läs mer

Startpaket SAM
- ett hjälpmedel för arbetsgivaren att komma igång, strukturera och organisera arbetsmiljöarbetet.

Guide, exempel och mallar