• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Straffbestämmelser m.m.

23 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 22 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite.

24 §

Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. utan att undantag eller avvikelser har gjorts enligt 3 eller 19 § har anlitat en arbetstagare i strid mot 10 b, 12, 14, 15 eller 16 § eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §, eller
  2. har lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljöverket har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 § första stycket.

En gärning som omfattas av ett föreläggande enligt 22 § ska inte medföra straffansvar enligt första stycket.
(Paragrafen ändrad genom 2013:611)

24a §

En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektivavtal som strider mot 3 § fjärde stycket ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. (Paragrafen ändrad genom 1996:360).

25 §

För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt kollektivavtal som avses i 3 §, gäller vad som föreskrivs om påföljd i avtalet eller i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Sanktionsavgift

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket