• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Vilka regler gäller vid arbete när man testar guld och silver med syror och Kaliumdikromat?

Syror kan avge frätande ångor och även andra hälsofarliga luftföroreningar. Därför behövs någon form av ventilation vid arbetsplatsen. Det kan till exempel vara ett dragskåp eller någon form av punktutsug.
 
Gränsvärden för de aktuella ämnena finns i våra regler AFS 2011:18.
 
Eftersom ämnena är frätande och kan skada ögonen så måste ögonskydd användas. Det måste också finnas ögondusch eller liknande i omedelbar närhet av arbetsplatsen, om man får stänk i ögonen.
 
Använd helst skyddshandskar eftersom ämnena är starkt frätande eller cancer- och allergiframkallande.
 
Om syrorna levereras i glasflaskor så är det lämpligt att fortsätta förvara dem så. Plastbehållare är inte lämpliga att långtidsförvara syror i, eftersom plasten åldras.
 
Mer information om kemikalierna och dess hantering kan man få genom säkerhetsdatablad som leverantören är skyldig att skicka med kemikalierna.

Temasida

Temasida: Kemiska arbetsmiljörisker
Kemiska Arbetsmiljörisker 
Ämnen som används eller bildas på arbetsplatsen kan vara hälsofarliga, brandfarliga eller explosiva. Här finns information om riskbedömning, check- och litteraturlista.


Läs mer