• Teckenspråk
 • Lättläst
 • Om webbplatsen
 • Webbkarta Globen
Exempel på kvinnodominerade yrken: undersköterska, servitris, förskolelärare.

Insatserna för att förbättra kvinnors arbetsmiljö fortsätter

2011-2014 hade Arbetsmiljöverket ett särskilt uppdrag från regeringen att synliggöra kvinnors hälsa i arbetslivet och att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Resultatet av våra insatser redovisar vi i en slutrapport och fyra filmer. Samtidigt har vi fått ett nytt uppdrag att vidareutveckla arbetet.

Organisationen gör skillnaden – en film om våra erfarenheter

Vi har också samlat våra erfarenheter och insikter i en film.

Slutsatser

Våra övergripande slutsatser från insatserna är att följande faktorer är centrala för att förklara varför kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av arbetssjukdomar:

 • Det genusmönster som råder i samhället finns även i arbetslivet. Att kvinnors arbeten värderas lägre innebär att deras arbetsmiljörisker inte synliggörs och därför inte åtgärdas i tillräckligt hög grad. För att komma tillrätta med detta behövs ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Den könssegregerade arbetsmarknaden bidrar i väsentlig grad till att kvinnor löper större risk att drabbas av belastningsskador.
 • Många arbetsgivare och arbetstagare saknar tillräckliga kunskaper för att förebygga belastningsskador i sin verksamhet.

Under uppdragstiden har vi bland annat:

 • publicerat två kunskapssammanställningar
 • tagit fram verktyg som hjälper inspektörer och arbetsgivare att bedöma riskerna för belastningsskador
 • inspekterat över 4 000 arbetsställen
 • utvecklat en ny metod för att kunna jämföra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för kvinno- och mansdominerade verksamheter
 • under tre år i anslutning till den internationella kvinnodagen samtalat med arbetsgivare om hur de med ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan få en mer heltäckande bild av risker och brister i arbetsmiljön för både kvinnor och män
 • genomfört fyra konferenser för att sprida våra erfarenheter.

Läs hela slutrapporten till regeringen.

Under 2015 fördjupar vi kunskaperna

Under 2015 har vi fått i uppdrag att vidareutveckla det arbete som vi påbörjade 2011. Syftet med det nya projektet är att ytterligare fördjupa kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö.

Våra insatser ska riktas mot yrken och verksamheter där kvinnor utgör majoriteten av de anställda och ge förutsättningar för en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män i dessa verksamheter. När det gäller att ytterligare fördjupa kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö ska tyngdpunkten ligga på kunskapen om sociala och organisatoriska faktorer.

Politiskt förtroendevalda har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i de verksamheter som kommuner, landsting och regioner är huvudman för. De är därför särskilt angelägna målgrupper för projektets insatser. Projektet ska omfatta kunskapssammanställning, kommunikationsinsatser, fortbildning av medarbetare, inspektioner med genusperspektiv samt en utvärdering av programmet som genomfördes 2011-2014.

Ett genusperspektiv på ohälsan i arbetslivet

Bakgrunden till uppdragen är att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, och att skillnaderna fortsätter att öka. Fler kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. En bra arbetsmiljö är en viktig faktor för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risker för ohälsa, det gäller både kvinnor och män. Arbetsmiljöverkets övergripande uppdrag är att främja ett hälsosamt arbetsliv och att människor inte blir skadade och sjuka av sitt arbete.

Som myndighet har vi ett uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt vårt arbete. Det betyder att vi ska försäkra oss om att både kvinnor och män får sina behov och villkor för en bra arbetsmiljö tillgodosedda. Forskning visar att ökad jämställdhet bidrar till en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män.

Slutrapport om Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014

Våren 2011 fick Arbetsmiljöverket uppdraget att ta fram och göra insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

Läs slutrapporten om kvinnors arbetsmiljö

Tips till arbetsgivare

Så kan du göra arbetsmiljön bättre för både kvinnor och män.

Se ADI 685

Statistik från Arbetsmiljöverket

Kvinnor anmäler totalt sett fler arbetsskador än män. Under perioden 2003-2011 har kvinnor anmält fler arbetssjukdomar, arbetsolyckor utan sjukfrånvaro och olyckor till och från arbetet än män. Undantaget är arbetsolyckor med sjukfrånvaro där män har anmält fler olyckor än kvinnor.

Faktablad om kvinnors arbetsmiljö