• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Aktuellt

 

2015-08-17

Arbetsmiljöverket utlyser projektplaneringsbidrag för forskning

Arbetsmiljöverket delar under hösten ut upp till 3 miljoner kronor i planeringsbidrag inför kommande satsning på arbetsmiljöforskning 2016-2018. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2015....
Läs mer


2015-07-24

Ny forskning visar positiva effekter av asbestförbud

En ny forskningsstudie visar att asbestförbudet i början av 1980-talet har räddat liv. Cirka 24 fall per år av dödlig lungsäcks- och lungcancer förebyggs idag bland arbetstagare i Sverige. Det visar...
Läs mer


2015-07-07

Information om upphävda föreskrifter

Den 31 december 2014 upphävdes fyra föreskrifter - Avloppsanläggningar (AFS 1984:15), Manhål på vissa behållare (AFS 1985:10), Arbete på fartyg (AFS 1986:26) samt Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3). Idag tas...
Läs mer


2015-07-02

Nästa steg mot en jämställd arbetsmiljö

Almedalsveckans andra dag ordnade Arbetsmiljöverket ett seminarium med fokus på jämställdhet och kvinnors arbetsmiljö. Medverkade gjorde bland annat forskare, ministrar och representanter från arbetsmarknadens parter....
Läs mer


2015-06-17

Ökade anslag till Arbetsmiljöverket i vårbudgeten

Vårändringsbudgeten som beslutades i riksdagen på tisdagen, 16 juni, innebär att Arbetsmiljöverkets anslag för 2015 höjs med 20 miljoner kronor....
Läs mer


2015-06-02

Sluten kontanthantering för att minska riskerna för rån i handeln

Detaljhandeln har de senaste åren upplevt en ökning i antal rån, nu tar Arbetsmiljöverket fram en vägledning för att tydliggöra kraven på sluten kontanthantering....
Läs mer


2015-06-01

Ändringsföreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker träder i kraft i juni

Ändringarna sker på grund av anpassning till det nya märkningssystemet för kemiska produkter (CLP) och upphävande av föreskrifterna om härdplaster...
Läs mer


2015-04-14

Ändrade regler om allvarliga kemikalieolyckor

Den 1 juni 2015 upphör föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19 att gälla. Ett nytt direktiv börjar gälla den 1 juni....
Läs mer


2015-03-25

Ändringar om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker

Från den 1 juni 2015 träder i kraft nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker....
Läs mer


2015-04-28

Arbetsmiljöarbete får aldrig kompromissas

Regeringen tar nu fram en strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Vi arbetar gemensamt för att möta arbetslivets utmaningar och möjligheter....
Läs mer


2015-03-13

Seminarium - Din produkt, ditt ansvar 2015

Inbjudan till ett seminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter. 21 april 2015, kl.10.00–16.15 på Nalen i Stockholm. Ett heldagsseminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom...
Läs mer


2015-02-20

Beslut om föreskrift efter sommaren

Hösten 2014 sände Arbetsmiljöverket ut ett förslag till föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. Förslaget har varit ute på remiss....
Läs mer


2015-02-05

Kraftsamling för säkrare byggarbetsplatser

På tisdagen den 3 februari samlades viktiga aktörer inom byggbranschen på Arbetsmiljöverkets huvudkontor på generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhems initiativ....
Läs mer


2015-07-08

TMA viktigt skydd för vägservicearbetare

Att arbeta på väg är riskfyllt, därför ställer Arbetsmiljöverket krav på krockskydd för servicearbeten på vissa sträckor....
Läs mer


2015-02-02

Hästnäringen inspekteras

Varje år gör Arbetsmiljöverket en särskild inspektionsinsats av ungas arbetsmiljö. I år är hästnäringen i fokus....
Läs mer


2015-01-26

Gör avtalen med företagshälsovården arbetsmiljön bättre?

Gör avtalen med företagshälsovården arbetsmiljön bättre? Ny rapport vill se mer samarbete och långsiktiga mål....
Läs mer


2015-01-19

Ändringar i föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Den 1 juni 2015 träder fyra nya ändringsföreskrifter i kraft....
Läs mer


2015-01-12

Nya regler för säkrare användning av motorsågar

Från och med årsskiftet gäller skärpta regler för kunskapskrav vid användning av motorsågar. Den arbetsgivare som låter en anställd utföra arbete med motorsåg måste kunna visa upp dokumentation på ett godkänt...
Läs mer


2014-12-19

Ändrade föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker

En ändring av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker beslutades den 10 december 2014. Ändringen träder i kraft 1 juni 2015....
Läs mer


2014-12-17

Bristande tillgänglighet blir diskriminering

...
Läs mer


2014-12-15

Kunskapsgenomgång: carcinogeners samverkan

En forskargrupp vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, har i en rapport sammanställt befintlig forskning om hur cancerframkallande, så kallade carcinogena kemikalier, på Arbetsmiljöverkets gränsvärdeslista samverkar och förstärker varandras giftiga effekt....
Läs mer


2014-12-03

Ny film: Könssegregering i arbetslivet nu och då

Se historikern Gunnar Wetterberg berätta om historiska eftersläpningar och framtida utmaningar. Han berättar även om arbetslivets könssegregering i ett bredare och samhälleligt perspektiv....
Läs mer


2014-10-29

Organisera för ett hållbart arbetsliv

Arbetslivet är fortfarande ojämnställt, men för att visa på goda exempel och sprida kunskap ordnar Arbetsmiljöverket tre konferenser om kvinnors arbetsmiljö i Umeå, Malmö och Stockholm....
Läs mer


Författningar som behandlar arbete i farlig atmosfär upphävs

Fyra författningar som behandlar arbete i farlig atmosfär upphävs från och med 1 januari 2015. Med farlig atmosfär menar vi arbetsmiljöer där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning. Läs mer om vilka författningar som upphävs här.


Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö på remiss

En ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har gått på remiss. Regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling ingår i förslaget. De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro p.g.a. organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Läs hela artikeln


Ebolasmittan ur ett arbetsmiljöperspektiv

Med anledning av utbrottet av ebolavirus i Västafrika har vi sammanställt lite information om vad som gäller ur ett arbetsmiljöperspektiv. Läs mer härSkogsbranden i Västmanland 

Med anledning av skogsbranden som härjar i Västmanland har vi här sammanställt lite information om vad som gäller ur arbetsmiljöperspektiv. Läs mer härHalvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige - 1 januari – 30 juni 2014

Från den 1 juli 2013 måste utländska arbetsgivare anmäla utstationering och en kontaktperson till ett register i Sverige. Från det att lagen trädde i kraft har drygt 36 000 utstationerade arbetstagare registrerats. De flesta av de utstationerade som har anmälts återfinns inom branscherna byggverksamhet och tillverkning.

Läs hela rapporten


Föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor upphävs

Föreskrifterna baseras på ett minimidirektiv kallat Seveso II direktivet, Ett nytt minimidirektiv kallat Seveso III träder i kraft den 1 juni 2015. Samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19.

I samband med att det nya direktivet togs fram, genomfördes en behovsanalys. I den gjorde Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket bedömningen att Sverige kan uppfylla det nya direktivet, även om AFS 2005:19 upphävs och inte ersätts med nya föreskrifter. Enligt myndigheternas gemensamma uppfattning ger Sevesolagen alltså MSB mandat att föreskriva om de delar av dokumentationen som avser arbetsmiljö.
 
Det innebär också en regelförenkling för cirka 400 arbetsgivare som bedriver Sevesoverksamhet inom branscher som:

• Stål- och metallframställning
• Massa- och papperstillverkning
• Raffinaderier
• Gruv och sprängverksamheter
• Läkemedelstillverkning

Dessa arbetsgivare behöver därmed inte längre lämna anmälan och säkerhetsrapport till Arbetsmiljöverket. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att bedriva tillsyn med stöd av Seveso-lagen och Arbetsmiljöverket med stöd av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker.

Läs mer på vår sida om pågående föreskriftsarbete.EU-kommissionen presenterade förslag på ett strategiskt ramverk för arbetsmiljöarbete


Sverige har under flera år drivit frågan att en europeisk arbetsmiljöstrategi är viktig för arbetsmiljöarbetet inom EU och i medlemsländerna. I fredags presenterade kommissionen ett förslag till strategisk inriktning. 

– Det är bra att ett förslag till strategisk inriktning äntligen presenteras även om det är i form av ett ramverk som kommer att behöva konkretiseras ytterligare i den fortsatta processen. 
Ramverket pekar ut angelägna utvecklingsområden som svarar relativt väl mot vad vi i Sverige prioriterar högt i arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo, chef för internationella staben på Arbetsmiljöverket. 

Nästa steg är att diskutera och konkretisera ramverket med övriga medlemsländer så att EU får en ny arbetsmiljöstrategi. 
Det ska vara enkelt att utveckla din arbetsmiljö

Nu erbjuder Arbetsmiljöverket praktisk hjälp för att utveckla arbetsmiljöarbetet på ett enkelt sätt. 

Guide, exempel och mallarKunskapsseminarium Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Vi arbetar alltmer med information inom de flesta typer av yrken. Detta ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet för alla som arbetar, men särskilt för de av oss som har en kognitiv funktionsnedsättning.
Läs mer och ta del av kunskapsseminariet 


Europeisk kampanj – 500 inspektioner mot fallolyckor då man halkar eller snubblar

Arbetsmiljöverket medverkar i den europeiska SLIC-kampanjen 2014.  Kampanjen ska förebygga olyckor till följd av att man halkar och snubblar på samma nivå och leds av Estland. I Sverige ska vi göra över 500 inspektioner under juni – september.

Läs mer härEU-kampanj 2014-2015  - Friska arbetsplatser förebygger stress 

Varje år genomför EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska arbetsmiljöveckan i oktober. 2014-2015 är temat för kampanjen arbetsrelaterad stress. 
Läs mer om EU-veckan​Arbetsmiljokunskap.se

Nu är Arbetsmiljokunskap.se, kopplad till www.av.se/arbetsmiljokunskap, lanserad. Webbplatsen riktar sig till arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare som är intresserade av att fördjupa sig inom ämnet arbetsmiljö. Inspektion av tillverkningsindustrin

I januari 2014 påbörjade Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats av framförallt mindre företag i södra Sverige. Läs mer under aktuella inspektioner.Domar om arbetskläder inom hemtjänsten i Skåne län

Kammarrätten i Göteborg anser att det är motiverat att arbetsgivaren ska tillhandahålla – dvs köpa in - arbetskläder till personalen inom hemtjänsten. Kammarrätten anser också att det är rätt att ställa hygienkrav på de kläder som arbetstagarna använder i arbetet. Ärendena återförvisas till oss för förnyad prövning.

Krav för förbättrad hygienNy organisation för Arbetsmiljöverket

Den 1 januari 2014 gick Arbetsmiljöverket in i en ny organisation med en stärkt internationell funktion, ett samlat juriststöd och en mer sammanhållen och flexibel inspektionsavdelning för att bemöta de nya utmaningarna i arbetsmiljösverige.

Läs mer


Nyhetsarkiv

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010


Regelstruktur

Arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket har gemensamt utarbetat en regelstruktur.

Se PDF

Tillsynsstatistik 2008-2014

Verksamhetsstatistik 2003-2007
Här har vi sammanställt statistik över tillsynsinsatser 2008-2014.

Läs mer