• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Smittvägar

Risken för att bli smittad beror till stor del på hur smittämnena kan spridas (smittvägarna). Nedan ges några exempel på olika smittvägar. Flera olika smittvägar kan ibland förekomma för samma smittämne.

Luftburen smitta

Smittan kan spridas genom inandning av smittämnen. De finns ofta från början i luftvägarna på smittbärande människor eller djur. Som mera indirekt men ändå luftburen smitta kan också räknas överföring av smittämnen som finns i damm som kan virvla upp och inandas. Exempel på sjukdomar som kan spridas som luftburen smitta är vattkoppor, papegojsjuka, harpest och tuberkulos. 

Droppsmitta, stänk

Smitta kan överföras via inandning eller genom att smittämnet når slemhinnor till exempel i ögonen. Aerosoler, små droppar som kan innehålla smittämnen sprids ibland via luften och orsakar smitta utan att smittämnet normalt räknas som luftburet. 

Kontaktsmitta

Smittämnena överförs genom direkt kontakt mellan två personer eller genom indirekt kontakt via föremål. Ringorm, springmask, skabb, tarmsjukdomar och könssjukdomar med mera kan spridas genom direkt kontakt. Indirekt kontaktsmitta kräver att smittämnet kan överleva någon tid utanför kroppen. Tarmsjukdomar kan ibland spridas genom indirekt smitta.

Blodburen smitta

Smittförande blod eller andra blodtillblandade kroppsvätskor måste nå mottagarens blodbanor för att orsaka infektion. Exempel på sjukdomar som kan spridas genom blod och kroppsvätskor är hepatit B och C samt HIV infektion. 

Vektorburen smitta

Smittan sprids med insekter eller spindeldjur, så kallade vektorer, antingen som indirekt kontakt, till exempel när flugor sprider dysenteribakterier eller då smittämnet finns inuti vektorn och kan föras vidare genom bett. I Sverige sprids till exempel Borrelia och fästingburen hjärninflammation (TBE, Tick Borne Encephalitis) på detta sätt och utomlands malaria och gula febern.

Livsmedelsburen smitta

Smittan sprids genom att ett  livsmedel innehåller smittämne till exempel Campylobacter , Salmonella, Listeria eller norovirus. Ofta är orsaken otillfredställande hygien. Vissa smittämnen kan förökas vidare i livsmedlet, framför allt genom fel vid tillagningen, till exempel otillräcklig värmebehandling eller för långsam nedkylning. Livsmedelsburen smitta kan också orsakas av bandmask.

Vattenburen smitta

Smittämnen överförs då genom förtäring av infekterat vatten eller till exempel grönsaker som vattnats eller sköljts med infekterat vatten. Hepatit A, dysenteri och tyfoidfeber kan smitta den vägen, även i mycket små doser.