• Teckenspråk
 • Lättläst
 • Webbkarta Globen

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Med hanterings- och skyddsinstruktioner avses instruktioner om hur ett visst arbete eller arbetsmoment skall utföras samt vilka skyddsåtgärder, inklusive användning av personlig skyddsutrustning, som behövs i de olika arbetsmomenten.

Det är viktigt att instruktionerna är sådana att arbetstagaren genom att följa dem kan arbeta utan risk för ohälsa eller olycksfall.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att arbetstagarna får de instruktioner som de behöver. I större verksamheter är denna arbetsuppgift normalt utlagd på arbetsledaren. Det är viktigt att den som utfärdar skriftliga instruktioner ser till att dessa är anpassade till aktuella förhållanden samt att de lätt kan förstås av arbetstagarna. Det är också viktigt att man kontrollerar att instruktionerna följs.

Instruktioner för hantering av ämnen, som tillhör grupp A eller B i bilaga 1, AFS 2011:19, bör omfatta bland annat uppgift om avgränsning av hanteringen från annan verksamhet, personlig skyddsutrustning, märkning, förvaring, hanteringsrutiner inklusive avfallshantering, sanering, eventuell destruktionsmetod samt allmänna hygien- och ordningsregler inklusive åtgärder i händelse av kontakt med ögon eller hud. Det är önskvärt att arbetsmoment som innebär väsentlig risk för exponering behandlas speciellt. Det är viktigt att de lokala instruktionerna anpassas till den aktuella hanteringen samt till den enskilda arbetsplatsen.

Nedan ges exempel på vad som kan behöva ingå i instruktionerna:

 1. Vilket arbete instruktionerna är avsedda för, utfärdare samt datum för utfärdandet.

 2. Hur man förbereder arbetet till exempel:
  – Var arbetet skall utföras.
  – Utsättning av varningsskyltning och avspärrningar.
  – Kontroll av utrustning och apparatur.
  – Framtagning av skyddsutrustning och saneringsmedel för spill.

 3. Arbetsbeskrivning moment för moment med uppgift om till exempel:
  – Vilka mängder av olika kemikalier som skall tillsättas, i vilken ordning samt vilken doseringsutrustning som man skall använda.
  – Vilka åtgärder som skall vidtas för att minska förekommande risker, till exempel använda punktutsug, dragskåp.
  – Vilken personlig skyddsutrustning som skall användas under de olika momenten.

 4. Hur man gör efter avslutat arbete till exempel:
  – Hur avfall skall tas om hand.
  – Sanering och städning.
  – Om man skall rengöra huden eller den använda personliga skyddsutrustningen.

 5. Hur man skall göra om en olycka eller ett tillbud inträffar (som till exempel häftig reaktion, brand, spill eller luftutsläpp) till exempel:
  – Vilka åtgärder man bör göra själv.
  – Om skyddsutrustning behöver användas.
  – Hur man kallar på hjälp.
  – Vilken första hjälp som kan behöva ges.
  – Vilka som skall underrättas om händelsen.

Det är viktigt att instruktionerna upprättas av någon som väl känner till förhållandena på arbetsplatsen och som själv har god erfarenhet av liknande arbeten.

Bruksanvisningar eller förslag till hanterings- och skyddsinstruktioner som är framtagna av någon annan än arbetsgivaren, till exempel en leverantör av utrustning, ett branschorgan eller ett annat företag, kan användas som underlag för arbetsgivarens instruktioner.

Arbetstagares ansvar

En säker hantering förutsätter inte bara att arbetet planerats och ordnats på lämpligt sätt, utan också att det bedrivs enligt de instruktioner som ges. Arbetstagaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Kunskapssammanställningar

Kunskapsöversikter
Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt utvalda områden.

Se kunskaps-sammanställningarna

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer