• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Hur går en inspektion till?

InspektionOftast talar vi om för arbetsgivarna att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Vi informerar då också om vad inspektionen kommer att handla om och hur man kan förbereda sig. Vi har dock rätt att komma oanmälda.

Vid inspektionen kontrollerar vi att arbetsgivarna lever upp till arbetsmiljöreglerna. Hur det går till kan variera. Oftast tittar vi på de dokument som arbetsgivaren ska ha i sitt arbetsmiljöarbete och gör en rundvandring på arbetsplatsen.

Förutom inspektören och arbetsgivaren deltar normalt skyddsombudet eller någon annan representant för arbetstagarna. Vid inspektionen diskuterar inspektören med arbetsgivaren och skyddsombudet.

Om vi hittar brister i arbetsmiljön

Finns det brister i arbetsmiljöarbetet berättar inspektören om dessa, förklarar vilka risker som finns och vilka regler som gäller. Arbetsgivaren och skyddsombudet har under inspektionen möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

Om vi hittar arbetsmiljöbrister får arbetsgivaren också en skrivelse efter inspektionen. I skrivelsen beskriver vi bristerna och vilka regler som gäller. Skrivelsen innehåller normalt också information som kan hjälpa arbetsgivaren att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.

Oftast begär vi att arbetsgivaren informerar oss om vad som har gjorts eller kommer att göras för att få bort riskerna. Det kan också hända att vi på nytt besöker arbetsgivaren för att få se hur det gått.

Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna

Vi försöker i första hand att få arbetsgivarna att frivilligt rätta till arbetsmiljöbristerna. Men om arbetsgivaren inte rättar till de brister som vi beskriver i den skrivelse som arbetsgivaren får efter inspektionen kan vi besluta om föreläggande eller förbud, alltså på olika sätt tvinga arbetsgivaren att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. Vi kan förena förelägganden och förbud med ett vitesbelopp – pengar som arbetsgivaren kan få betala om inte föreläggandet eller förbudet följs.

Våra beslut kan överklagas av både arbetsgivare och skyddsombud.

Se även:
Förberedelse inför inspektionen!

Informationsblad - Förberedelse inför inspektionen!
Så går en inspektion till. Vi anmäler oftast våra inspektioner i förväg genom telefonsamtal eller brev.
Vid inspektionen kan en eller flera inspektörer vara med. Deras arbete är att
kontrollera hur arbetsgivaren arbetar med arbetsmiljöfrågorna.


Se ADI 676