• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arbetstidsförordningen

SFS 1982:901 ändrad genom SFS 1989:795, 1993:1245, 2000:1080 och 2014:366.

Arbetstidsförordningens senaste ändringar

1 juli 2014
3 § ska ha följande lydelse
5 § upphör att gälla

 

1 §

Arbetsmiljöverket får meddela 

  1. föreskrifter om anteckningar om jourtid, övertid och mertid enligt 11 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673), samt 
  2. de ytterligare föreskrifter som behövs om verkställighet av arbetstidslagen. I 24 § arbetstidslagen finns bestämmelser om straff för den som överträder föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 § andra stycket arbetstidslagen. (Paragrafen ändrad genom 2000:1080) 

2 § 

När arbete utförs i någons hem, ska tillsyn i form av inspektionsbesök göras endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs eller om det finns särskilda skäl för sådan tillsyn. Detsamma gäller arbete som utförs av den som driver verksamhet utan andra arbetstagare än familjemedlemmar. 

3 § 

En avskrift av en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om ansvar enligt 23 och 24 §§ arbetstidslagen (1982:673) eller förseskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska sändas till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller ett beslut geom vilket någon har påförts sanktionsavgift enligt arbetstidslagen. (Paragrafen ändrad genom 2014:366)

4 § 

Kommer riket i krig ska, när det behövs för att tillgodose totalförsvarets behov 

  1. den ordinarie arbetstiden enligt 5 § arbetstidslagen (1982:673) vara högst 60 timmar i veckan, 
  2. bestämmelserna om mertid i 10 § arbetstidslagen inte tillämpas, och 
  3. veckovilan enligt 14§ arbetstidslagen vara minst 24 timmar under varje period om sju dagar.   

Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får, efter regeringens förordnande, bestämmelserna i första stycket helt eller delvis tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer. (Paragrafen ändrad genom 1989:795)

5 § 

(Upphör att gälla 1 juli 2014 enligt 2014:366)

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning. 

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

6 § 

Arbetsmiljöverket får meddela förordnande enligt 2 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673) att denna lag ska tillämpas såvitt gäller fartygsarbete på fartyg som inte tillhör staten. (Paragrafen ändrad genom 2000:1080)

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket