• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Den sammanlagda arbetstiden

10 a §

Mertid utöver allmän mertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra mertid).

Extra mertid och allmän mertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. (Paragrafen ändrad genom 2011:740)

10 b §

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid. (Paragrafen ändrad genom 2011:740).

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket