Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Aktuellt

​Arbetsmiljokunskap.se

Nu är Arbetsmiljokunskap.se, kopplad till www.av.se/arbetsmiljokunskap, lanserad. Webbplatsen riktar sig till arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare som är intresserade av att fördjupa sig inom ämnet arbetsmiljö. Inspektion av tillverkningsindustrin

I januari 2014 påbörjade Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats av framförallt mindre företag i södra Sverige. Läs mer under aktuella inspektioner.Nytt försök att få klarhet kring krav på arbetskläder i hemtjänsten

Efter att förvaltningsdomstolarna i Falun och Karlstad först gjorde tummen upp för krav på arbetskläder inom hemtjänsten och förvaltningsdomstolen i Skåne sedan gjort tummen ned är det nu oklart vad som egentligen gäller. Med ett överklagande till kammarrätten hoppas Arbetsmiljöverket skapa klarhet i frågan.

Krav för förbättrad hygienNy organisation för Arbetsmiljöverket

Den 1 januari 2014 gick Arbetsmiljöverket in i en ny organisation med en stärkt internationell funktion, ett samlat juriststöd och en mer sammanhållen och flexibel inspektionsavdelning för att bemöta de nya utmaningarna i arbetsmiljösverige.

Läs mer


Skydda personalen mot mjältbrand

Ett utbrott av mjältbrand har konstaterats i Örebro län. Det är viktigt att de som i sitt arbete kan komma i kontakt med smittat material gör det på ett säkert sätt. Ansvaret för skyddsåtgärderna vilar på arbetsgivaren. Skyddshandskar, skyddsförkläde, tillgång till vatten och desinfektionsmedel behövs för dem som utsätts för risk att smittas.

Läs mer här


Utstationerad arbetskraft ska registreras hos Arbetsmiljöverket från 1 juli 2013

Från och med den 1 juli, 2013 ska utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige i mer än fem dagar göra en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt nya bestämmelser i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Läs mer om registreringen här.


Stort intresse för arbetsmiljöfrågor på Elmia Wood

Arbetsmiljöverket var på plats på mässan Elmia Wood som gick av stapeln 5-8 juni i skogarna söder om Jönköping. Mässan samlar branschfolk inom skogsnäringen för att de ska dela kunskaper om aktuell skogsteknik och skogbruk.

Läs mer om mässan här.


Nu kan man söka bidrag för nordiskt arbetslivsprojekt

Nordiska Ministerrådet utlyser tvåårigt projektmedel som ska mynna ut i en projektbeskrivning om unga vuxnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

Läs mer om projektet här


 

OHSAS 18001 kan bli en ISO-standard

Ett förslag har lagts av den brittiska standardiseringsorganisationen BSI att den nuvarande internationella standarden inom arbetsmiljöledning OHSAS 18001 övergår till att vara en ledningssystemsstandard inom ISO. ISO:s medlemmar, däribland SIS, Swedish Standards Institute, kommer i juni att rösta på förslaget och vill gärna ta emot synpunkter på förslaget från intressenter i Sverige. Läs mer här


Kemilagstiftningen - seminarium om Reach

Reach-rådet arrangerar en heldag i Stockholm där företag och myndigheter berättar om kemikalielagstiftningen Reach. Dagen den 12 september är till för dig som arbetar på en myndighet eller på ett företag och som vill få veta vad Reach innebär. Företag kommer att berätta hur de arbetar med Reach till exempel med säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier och krav på varor som innehåller farliga ämnen. Arbetsmiljöverket är en av de medverkande myndigheterna.


 

Världsdagen för arbetsmiljö 2013

Världsdagen för arbetsmiljö uppmärksammades i år den 26 april. Den svenska ILO-kommittén arrangerade ett seminarium om psykosociala risker i samarbete med Arbetsmiljöverket för att uppmärksamma världsdagen. Läs mer om världsdagen här.


Marknadskontroll visar på många brister hos CNC-maskiner och flerspindliga hyvelmaskiner för trä

Arbetsmiljöverket har inspekterat utkastskydd på CNC-maskiner för trä och maskinsäkerhet på flerspindliga hyvelmaskiner. Informationsbrev om vilka kraven är skickades till 1500 möjliga arbetsgivare, 2010-2012.

Inspektioner har gjorts hos 262 arbetsgivare. Hos 84 procent fanns brister som krävde åtgärder.

Ett antal CNC-maskiner och flerspindliga hyvelmaskiner på snickerier, fönster- och dörrtillverkare kontrollerades vid inspektioner. Målet för kontrollen har varit att dessa ska vara försedda med skydd som bättre står emot de utkast, framför allt av delar från verktygen till exempel vassa delar av skär, som kan ske vid användning av maskinerna.

Läs mer under Aktuell marknadskontroll. Där finns Rapporten Marknadskontroll av CNC-maskiner och flerspindliga hyvelmaskiner för trä.


 

Informationsblad: Radiovågor, strålning och hälsan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram detta informationsblad i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket för att svara på vanliga frågor och ge en kort faktabakgrund om radiovågor, strålning och Rakel.
 
Rakel är det kommunikationssystem "blåljusmyndigheterna" använder sig av och som är effektivare än vanliga mobilsystem. Läs broschyren här


Marknadskontroll av fordonslyftar importerade från land utanför EES

Arbetsmiljöverket har genomfört marknadskontroll riktad mot företag som importerar fordonslyftar från andra länder än EES länder. Projektet är en del av ett större samverkansprojekt mellan Arbetsmiljöverket och Tullverket. Syftet har varit att dels att informera importörer om gällande regler men även få bort farliga maskiner som eventuellt upptäcks från marknaden.

Totalt har 49 importörer och andra intressenter fått informationsbladet om gällande regler och det pågående projektet, se länk nedan.

Åtta företag som importerat fordonslyftar till Sverige från annat land än EES-land under 2011 har kontaktats med en begäran att skicka in dokumentation till Arbetsmiljöverket om totalt 21 olika modeller av fordonslyftar.

Sju företag har kommit in med information som dock varierat mycket i omfattning och kvalitet.

Tre företag eller privatpersoner har sannolikt importerat för eget bruk och fem företag har sannolikt importerat för att sälja vidare.

Arbetsmiljöverket kommer nu att kontakta vart och ett av de importerande företagen med syftet att de i framtiden ska få en bättre ordning på den dokumentation som enligt reglerna ska åtfölja maskinerna vid försäljning.

Detta informationsblad skickades ut.

Läs  rapporten från projektet här.

Sammanställning inkomna dokument


Stora risker med svartjobb

Svartarbete snedvrider konkurrensen och innebär stora risker för både den som arbetar svart och den som anlitar svart arbetskraft. Personer som arbetar svart förlorar samhällets skyddsnät. För första gången tar nu en rad fackförbund, näringslivsorganisationer och myndigheter tillsammans ett krafttag mot svartarbete. Läs hela debattartikeln från unt.se här.


Hovrättsdom om andningsskydd och tuberkulossmitta

En sjuksköterska smittades med tuberkulos av en patient. Enligt åklagaren smittades sjuksköterskan för att hon hade återanvänt ett andningsskydd. Tingsrätten ansåg att verksamhetschefen inte förebyggt ohälsa, men ansåg inte att sjuksköterskans sjukdom berodde på det. Tingsrätten frikände därför verksamhetschefen. Åklagaren överklagade till Hovrätten som fann att sjuksköterskans sjukdom kunde bero på andra orsaker än att hon hade blivit smittad för att ha återanvänt ett andningsskydd.
Läs domen här (PDF)


Ny temasida Seveso

Arbetsmiljöverket har tagit fram en helt ny temasida om Seveso. Vi hoppas att den ska var intressant och värd att besöka. Där kommer bl. a. verkets checklistor att finnas för nedladdning.

Klicka här för att komma till vår nya temasidan om Seveso.


Nya ändringsföreskrifter om bekämpningsmedel, AFS 2012:06

De nya föreskrifterna, ändring av AFS 1998:6 om bekämpningsmedel, börjar gälla 1 juli 2012. Orsaken till ändringarna är rent formella och vi har inte ändrat något i sak. Hänvisningar till andra regler med mera har dock uppdaterats.

Paragraferna 11-19 från 1998 är utfärdade med stöd av förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel. Den förordningen har upphävts och ersatts av två andra förordningar, en om biocidprodukter (2000:338) och en om växtskyddsmedel (2006:1010).

Användning av bekämpningsmedel utan tillstånd från Arbetsmiljöverket kan leda till böter eller fängelse i max 2 år. Se AFS 2012:06.


Ny presentation om kemiska risker

Nu finns en presentation av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter - Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Den består av 25 bilder som presenterar det viktigaste i reglerna och ger exempel på kemiska riskkällor, rutiner, underökning och riskbedömning, bedömning av luftföroreningar för att ge ett litet urval. Presentationen hittar du här.


Ny temasida om Säkerhetskultur

Nu lanserar vi en ny temasida om säkerhetskultur. På den nya temasidan hittar du exempel som kan ge uppslag till hur man kan arbeta med säkerhetskultur i praktiken. Det finns även lästips för dig som är intresserad av att veta mer och inom kort kommer vi att lansera ett enkätverktyg som kan mäta säkerhetsklimatet på din arbetsplats. Till temasidan


Filmer från seminariet om framtidens arbetsmiljö

Den 8 februari 2012 genomförde Arbetsmiljöverket ett framtidsseminarium på Norra Latin. Det syftade till att belysa arbetsmiljöarbetet utifrån olika perspektiv vars gemensamma nämnare är svensk arbetsmarknad.
Inbjudna talare var bland annat arbetsmarknadsminister
Hillevi Engström och Christa Sedlatschek, direktör för
Europeiska arbetsmiljöbyrån.
Se föreläsare och paneldiskussion här


Lärande av olycksutredningar

Under en heldag med temat "lärande av olycksutredningar" arrangerade NFO, Nationellt forum för olycksutredning en konferens i Bonnier conference center i Stockholm. NFO är ett nätverk mellan myndigheter, näringsliv och forskningsinstitutioner. Nätverkets syfte är att gynna erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området lärande från olyckor, med fokus på olycksutredning. Läs mer här


Ny temasida - Lyftanordningar och lyftredskap

På temasidan klargörs samband och kopplingar mellan flera olika föreskrifter som berör lyft. Vi har samlat utvald information om lyftanordningar och lyftredskap på en temasida och hoppas att den ska bidra till säkrare lyft och bättre kunskap om vilka regler som gäller.

Temasidan visar vilka risker som är vanligast vid lyft och hur man kan förebygga dessa. Vi vänder oss till alla användare, både arbetsgivare och arbetstagare, men även till tillverkare av lyftanordningar och lyftredskap. Till temasidan


Nya filmer om skydd mot växtskyddsmedel

Sex korta filmer om skydd mot växtskyddsmedel från Greppa Växtskyddet. Filmerna har producerats i samarbete med Arbetsmiljöverket. Här kan du se filmer som handlar om vilken skyddsutrustning du rekommenderas att använda. Det finns olika filmer om skyddsutrustning, beroende på vilken typ av spruta du använder.

Första filmen handlar om hur du skyddar dig själv genom att använda rätt grundskydd när du hanterar växtskyddsmedel.

Filmerna finns på Greppa Näringens webbplats och på vår temasida om växtskydd.


Nya föreskrifter om kemiska risker och hygieniska gränsvärden

Arbetsmiljöverket har beslutat nya föreskrifter - Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 och Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Samtidigt ändras föreskrifterna om bly och de om smältsvetsning och termisk skärning. Föreskrifterna om oljor, om motorbränslen och om laboratoriearbete med kemikalier upphävs.
Läs mer - Kemiska arbetsmiljörisker betonar systematiskt arbetsmiljöarbete och 28 nya hygieniska gränsvärden i listan med 400 ämnen. Läs mer här


Arbetsmarknadsministern välkomnar granskningen av bemanningsbranschen

Arbetsmiljöverket genomför nu en riksomfattande tillsynsinsats mot bemanningsbranschen. Totalt kommer 1 400 företag att inspekteras. Bemanningsbranschen är inkörsporten till arbetsmarknaden för många ungdomar och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström säger i ett uttalande att bemanningsbranschen anställer många ungdomar och att det är viktigt att de har en god och trygg arbetsmiljö.
Se arbetsmarknadsministerns uttalande
Se Arbetsmiljöverkets pressmeddelande om bemanningsbranschen


Nya föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, GMM

De nya föreskrifterna börjar gälla 1 januari 2012 och ersätter  AFS 2000:05. De organisationer som använder sig av innesluten användning av GMM är till exempel universitet, landsting, kommuner och företag.

Nyheter:

  • Listorna för vad som ska lämnas vid tillstånd och anmälan har blivit mer detaljerade och det finns angivet vad som ska lämnas vid uppdatering och vad som måste lämnas som ny anmälan eller tillståndsanmälan.

  • De allmänna råden har minskats ned och lagts i anslutning till paragraferna. Tidigare låg råden sist i föreskrifterna

  • Information som redan finns i föreskrifterna om Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1 har tagits bort.

  • Några definitioner har lagts till för att precisera föreskrifterna och göra dem lättare att förstå.

De nya blanketterna kommer att publiceras på www.av.se när de nya föreskrifterna börjar gälla.


Nyhetsarkiv

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

Se våra temasidor - Samlad information om olika ämnesområden och branscher

Testa vår interaktiva utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Startat företag? Anpassade sidor för att du som nyföretagare ska komma igång med arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöregler för vuxna praktikanter i arbetsmarknadspolitiska program

Läs mer om vad som gäller för praktikanter i fas 3-program.

Läs mer här

Webbutbildning - SAM

Bild: Interaktiv utbildning - SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Prisbelönt interaktiv utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete framtagen i samarbete med Stockholms Läns Landsting, SLL.

Klicka här

Regelstruktur

Arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket har gemensamt utarbetat en regelstruktur.

Se PDF

Tillsynsstatistik 2008-2012

Verksamhetsstatistik 2003-2007
Här har vi sammanställt statistik över tillsynsinsatser 2008-2012.

Läs mer

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]