Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Kapitel 2 - Arbetsmiljöns beskaffenhet

Lagtext:

1 §

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav.
    Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.
    Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.
    Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbets­tagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. 
    Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.
    Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. (Paragrafen ändrad genom SFS 2003:365)

2 § 

Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. 

3 § 

Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.

4 § 

De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande.
    Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. (Paragrafen ändrad genom SFS 2003:365)

5 § 

Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

6 § 

Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet.

7 § 

Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.
    Vid fartygsarbete skall den personliga skyddsutrustningen tillhandahållas av redaren, om inte någon annan som arbetstagaren är anställd hos har åtagit sig detta ansvar. (Paragrafen ändrad genom SFS 2003:365)

8 § 

I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.
    Fordon för personaltransport skall vara lämpat för ändamålet.
    Om utrymmen, anordningar, åtgärder för hjälp och vård vid olycksfall eller sjukdom samt kost och vatten för ombordanställda på fartyg finns ytterligare bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364). (Paragrafen ändrad genom SFS 2003:365)

9 § 

(Upphör att gälla 2 maj 2011)
Om konstruktion och utformning av byggnad är särskilt föreskrivet i plan- och bygglagen (1987:10) och med stöd därav meddelade föreskrifter. (Paragrafen ändrad genom SFS 1987:158)

(Börjar att gälla 2 maj 2011)
Särskilda bestämmelser om konstruktion och utformning av byggnader finns i plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen (Paragrafen ändrad genom SFS 2010:905).

10 § 

Om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen (1982:673) och med stöd av denna meddelade föreskrifter. 
    Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.
    Bestämmelser om arbetstiden vid visst vägtransportarbete finns i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. 
Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §. (Paragrafen ändrad genom SFS 2005:396)

 

Kapitel 3 - Allmänna skyldigheterKontaktperson: Arbetsmiljöverket 
Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.
© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]