Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr

Arbetstidsförordningen

SFS 1982:901 ändrad genom SFS 1989:795, 1993:1245 och 2000:1080.

1 §

Arbetsmiljöverket får meddela 

  1. föreskrifter om anteckningar om jourtid, övertid och mertid enligt 11 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673), samt 
  2. de ytterligare föreskrifter som behövs om verkställighet av arbetstidslagen. I 24 § arbetstidslagen finns bestämmelser om straff för den som överträder föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 § andra stycket arbetstidslagen. (Paragrafen ändrad genom SFS 2000:1080) 

2 § 

När arbete utförs i någons hem, skall tillsyn i form av inspektionsbesök göras endast på begäran av den arbetsgivare eller arbetstagare som berörs eller om det finns särskilda skäl för sådan tillsyn. Detsamma gäller arbete som utförs av den som driver verksamhet utan andra arbetstagare än familjemedlemmar. 

3 § 

Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt 23 och 24 §§ arbetstidslagen (1982:673) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall sändas till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt arbetstidslagen. (Paragrafen ändrad genom SFS 2000:1080)

4 § 

Kommer riket i krig skall, när det behövs för att tillgodose totalförsvarets behov 

  1. den ordinarie arbetstiden enligt 5 § arbetstidslagen (1982:673) vara högst 60 timmar i veckan, 
  2. bestämmelserna om mertid i 10 § arbetstidslagen inte tillämpas, och 
  3. veckovilan enligt 14§ arbetstidslagen vara minst 24 timmar under varje period om sju dagar.   

Om riket kommer i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får, efter regeringens förordnande, bestämmelserna i första stycket helt eller delvis tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer. (Paragrafen ändrad genom SFS 1989:795)

5 § 

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning. 

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. (Paragrafen ändrad genom SFS 1993:1245)

6 § 

Arbetsmiljöverket får meddela förordnande enligt 2 § andra stycket arbetstidslagen (1982:673) att denna lag skall tillämpas såvitt gäller fartygsarbete på fartyg som inte tillhör staten. (Paragrafen ändrad genom SFS 2000:1080)Kontaktperson: Arbetsmiljöverket 
Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.
© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]