• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Temasida

Temasida: Hygieniska gränsvärden för damm, rök, dimma, gas, ånga
Hygieniska gränsvärden 
- för damm, rök, dimma, gas, ånga. Ett hygieniskt gränsvärde anger högsta godtagbara halt av luftförorening i inandningsluften.


Läs mer