• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Omsorg och sociala tjänster

Branschen omsorg och sociala tjänster är den största yrkesbranschen med flest anställda. Branschen innefattar verksamheter
  • som utförs enligt socialtjänstlagen som till exempel äldreomsorg, hemtjänst och socialpsykiatri i både kommunal som privat regi
  • som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
  • som utförs på olika typer av behandlingshem, oavsett i vilken regi de bedrivs, samt gruppboenden, härbärgen och liknande boenden.
I denna bransch arbetar till exempel undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, behandlingsassistenter, boendestödjare, biståndsbedömare och socialsekreterare. Barnomsorg och förskoleverksamhet hör däremot inte till branschen omsorg och sociala tjänster.
 
I de kommande texterna kallar vi de som tar emot de tjänster som utförs, för brukare eller klienter, beroende på vilka arbetsuppgifter som åsyftas.

Kraven på de anställda inom socialtjänsten har förändrats
Socialtjänstens verksamheter har genomgått stora förändringar de senaste åren. Inom omsorgen har kravet på kunskaper i arbetet ökat eftersom brukarna blir äldre och sjukare och arbetstagarna utför mer omvårdnadsarbete och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Medelåldern bland de anställda är hög och det finns svårigheter att rekrytera personal till många av de arbeten som finns inom denna bransch.

Effektiviseringar på arbetsplatserna har ofta medfört mer krävande arbetsförhållanden och de ansvariga har ofta inte gjort någon konsekvensbedömning av hur förändringar i verksamheten påverkar arbetsmiljön för arbetstagarna innan de har tagit beslut om förändringarna.

Arbetsskador är vanliga
Antalet arbetsskador i denna bransch är många. Tunga lyft och felaktiga arbetsställningar i trånga arbetsutrymmen är en vanlig orsak till skador bland vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter. Även unga arbetstagare drabbas i hög utsträckning. Den vanligaste orsaken till arbetsskador är fortfarande belastningsergonomisk, men sjukdomar beroende på sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem är den arbetsskada som ökar mest. Inom denna bransch är också många av de arbetsskador som anmäls orsakade av hot och våld.

Om det blir intressekonflikter är de aktuella lagarna jämbördiga
Inom den här branschen finns det dels lagar som tillgodoser brukarnas och klienternas intressen, dels arbetsmiljölagen som reglerar arbetsmiljön utifrån arbetstagarnas intressen. Ibland kan det uppstå problem för en arbetsgivare att avgöra om brukare ska få sina behov tillgodosedda precis som de önskar eller om arbetstagarens arbetsmiljö ska prioriteras om deras intressen krockar. Det är då viktigt att veta att socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade - LSS och arbetsmiljölagen är jämbördiga och gäller parallellt utan att någon av dem har företräde framför den andra. Det gäller därför för arbetsgivaren att hitta lösningar som tar hänsyn till både arbetstagare och brukare.

Webbutbildning - SAM

Bild: Interaktiv utbildning - SAM, Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Prisbelönt interaktiv utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete framtagen i samarbete med Stockholms Läns Landsting, SLL.

Klicka här


Temasida

tre bilder på kvinnors arbetsmiljö, högerpuff
Ergonomi
Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.


Läs mer

Temasida

Bild: Temasida Hälso och sjukvård. Kvinna lägger om bandage.
Hälso och sjukvård
Inom hälso- och sjukvård arbetar drygt 300 000 personer. Många olika yrkeskategorier arbetar för att förebygga och behandla sjukdomar och skador.


Läs mer