• Teckenspråk
 • Lättläst
 • Om webbplatsen
 • Webbkarta Globen

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan för hela objektet ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är byggarbetsmiljö­samordnaren för planering och projektering som i första hand ska se till att detta sker. Byggherren eller en uppdragstagare som övertagit dennes ansvar har också ansvar för upprättandet av planen. Meningen är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet. Det är byggarbetsmiljö­samordnaren för utförandet av arbetet som ska se till att den finns tillgänglig på byggarbets­platsen så snart den etablerats och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

Planen ska innehålla följande:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra: 
  - arbete med risk för fall, 
  - schaktningsarbete med risk för ras, 
  - arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  - arbete i närheten av högspänningsledningar, 
  - arbete som medför risk för drunkning, 
  - arbete i brunnar och tunnlar, 
  - arbete vid vilket sprängämnen används, 
  - arbete med montering av tunga byggelement, 
  - arbete på plats eller område med 
     passerande fordonstrafik samt 
  - rivning av bärande konstruktioner eller 
     hälsofarliga material eller ämnen. 

Om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i arbetsmiljöplanen.

Förhandsanmälan

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas (i första hand till den region där byggarbets­platsen finns), se 7 § i föreskrifterna AFS 1999:3 Byggnads- och anläggnings­arbete. Byggherren ska se till att kopia av anmälan anslås på bygg­arbetsplatsen och att denna hålls uppdaterad.

Se Blankett - Förhandsanmälan av byggar­betsplats

Arbetets planering 

Alla arbeten ska planeras så att de kan utföras i en sund och säker miljö. Planeringen behöver grunda sig på en risk­bedömning. Det är viktigt att planera i god tid. 

Det kan vara lämpligt att upprätta en dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-plan) när man planerar in till exempel utrymme för bodar, verkstäder och upplag samt för förbindelseleder och transportanordningar. Det är viktigt att lösa hur man ska ta sig till alla platser där man behöver arbeta. Vägar för fordonstrafik ska separeras från leder för gående. 

Arbetet ska planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid och rum på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. Tids­planeringen är särskilt viktig om byggtiden är kort i förhållande till arbetenas omfattning. 

Val av arbetsmetoder och utrustning

Sådana arbetsmetoder och sådan utrustning ska väljas som 

 • motverkar olycksfall på grund av fall eller ras, 
 • innebär att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks, 
 • medför låg exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.

Information och instruktion

Begriplig information ska lämnas till arbetstagarna om arbetet och de arbetsmiljöåtgärder som är vidtagna eller planerade och om vilka regler som gäller. Särskild utbildning eller instruktion behövs i allmänhet när nya produkter eller arbetsmetoder ska användas.

Dokumentation för framtida arbeten 

När arbetet avslutats ska byggherren ha en färdigställd dokumentation med information av betydelse för arbetsmiljön vid drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av byggnaden eller anläggningen. Dokumentationen ska därför beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts. Dokumentationen ska förvaras så länge byggnaden eller anläggningen finns kvar. 

Skyddsronder 

På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar med många risker. När byggandet pågår som aktivast kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan och i övrigt med två eller tre veckors mellanrum. Om man använder checklistor som anpassats för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar så underlättas skyddsrondsarbetet. I skyddsrondsprotokollet är det lämpligt att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder.

Arbetsmiljöplan - Handledning

AMP guiden - www.ampguiden.net
Byggbranschen har tagit fram en egen handledning - AMP-guiden - för hur man tar fram en arbetsmiljöplan.

www.ampguiden.net

Se även:
Byggnads- och anläggningsarbete

AFS
I föreskriften har äldre regler om takarbete, vägarbete och byggnadsarbete infogats. Reglerna grundar sig på EU:s byggplatsdirektiv. Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. Innehåller bl.a. regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Se AFS 1999:03

Frågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor och svar om arbetsmiljöplan


Klicka här