• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

Grupp B

Ämnen som enligt 47 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket

Bestämmelserna i 47 § gäller även ämnets salter och när ämnet innehåller kristallvatten.

Cancerframkallande ämnen CAS-nr1
p-Aminoazobensen 60-09-3
Auramin (4,4'-imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin)) 492-80-8

Bensalklorid
98-87-3
Bensotriklorid 98-07-7
ß-Butyrolakton 3068-88-0
4,4'-Diamino-3,3'-diklor-difenylmetan (MOCA, metylenbis(o-kloranilin)) 101-14-4
2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-Diaminoanisol) 615-05-4
2,4-Diaminotoluen 95-80-7
Dianisidin (3,3'-dimetoxibenzidin) 119-90-4
Diazometan 334-88-3
1,2-Dibrometan (etyldibromid) 106-93-4
1,2:3,4-Diepoxibutan 1464-53-5
Dietylsulfat 64-67-5
3,3'-Diklorbenzidin 91-94-1
2,2'-Diklordietyleter  111-44-4
2,2'-Diklorodietylsulfid (senapsgas) 505-60-2
3,3'-Dimetylbenzidin (o-Tolidin) 119-93-7
1,1-Dimetylhydrazin 57-14-7
1,2-Dimetylhydrazin  540-73-8 
Dimetylsulfat 77-78-1
Etylenimin (aziridin) 151-56-4
Etylmetansulfonat (EMS) 62-50-0
Fenyl-ß-naftylamin 135-88-6
Hydrazin 302-01-2
4,4'-Metylendianilin (MDA, 4,4'-diaminodifenylmetan) 101-77-9
Metylmetansulfonat (MMS) 66-27-3
Monometylhydrazin 60-34-4
α-Naftylamin 134-32-7
N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetylnitrosamin) 62-75-9
1,3-Propansulton 1120-71-4
ß-Propiolakton 57-57-8
1,2-Propylenimin 75-55-8
Tioacetamid 62-55-5
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat 126-72-7
Uretan (etylkarbamat) 51-79-6

Sensibiliserande ämnen

CAS-nr
2,4-Diaminotoluen
95-80-7
3,3´-diklorbenzidin 91-94-1
S-[2-(Dimetylamino)etyl]-pseudotioureadihydroklorid (PBA 1) 16111-27-6
Hexahydroftalsyraanhydrid2 85-42-7
  13149-00-3 
  14166-21-3 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid2 25550-51-0
  19438-60-9 
  48122-14-1 
  57110-29-9
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid2 26590-20-5
  11070-44-3 
  34090-76-1 
  1694-82-2 
  3425-89-6 
  5333-84-6 
  42498-58-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid2 85-43-8
  935-79-5
Tetraklorftalsyraanhydrid2 117-08-8

Reproduktionsstörande ämnen

CAS-nr
Etylenglykolmonometyleter 3) (2-Metoxietanol) 109-86-4
Etylenglykolmonometyleteracetat 3) (2-Metoxietylacetat) 110-49-6
Etylentiourea  96-45-7


1) CAS-nr är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service. 

2) Som riktvärde gäller att värdet 0,005 mg/m för den sammanlagda exponeringen för syraanhydrider under 15 minuter via inandning inte bör överskridas.

3) Som riktvärde gäller att värdet 0,1 ppm för exponeringen via inandning som tidsvägt dagsmedelvärde inte bör överskridas. 

Temasida

Temasida: Hygieniska gränsvärden för damm, rök, dimma, gas, ånga
Hygieniska gränsvärden 
- för damm, rök, dimma, gas, ånga. Ett hygieniskt gränsvärde anger högsta godtagbara halt av luftförorening i inandningsluften.

Läs mer